Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 1, vrijgegeven voor inspraak

Dit item is verlopen op 13-04-2017.

Op donderdag 23 februari 2017 heeft de Gemeenteraad besloten om het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid (BKP), deel 1, vrij te geven voor inspraak.

Inhoud van het plan

Voor de nieuwbouwlocatie Offem Zuid is op 27 juni 2013 een bestemmingsplan vastgesteld. Voor de ontwikkeling van de eerste fase van dit gebied is een uitwerkingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan regelen alleen het gebruik van de grond en de bouwmogelijkheden. Daarom is voor het gebied tussen de Herenweg en Achterweg ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan vormt het kwalitatieve kader voor de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. Toekomstige ontwikkelingen worden beoordeeld op basis van dit plan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van welke materialen en kleuren.

Opnemen in de Welstandsnota

Het beeldkwaliteitsplan wordt uiteindelijk als onderdeel van de Welstandsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt naar verwachting voor de zomer van 2017. Op deze manier is het een wettelijk toetsingskader voor de welstandscommissie bij de behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Ter inzage

Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 1, ligt ter inzage van woensdag
1 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017.

  • Via de link: Ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 1
  • Ook ligt er een papieren versie bij de informatiebalie in het Klantcontactcentrum, Voorstraat 42. Deze kunt u tijdens openingstijden inzien.

Reageren: indienen zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk, per post of per e-mail, of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 1:

  • Per post: t.a.v. Gemeenteraad Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk
  • Per e-mail: t.a.v. Gemeenteraad Noordwijk o.v.v. Inspraakreactie ontwerp beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 1, gemeente@noordwijk.nl
  • Mondelinge zienswijze: u kunt contact opnemen met het projectteam Offem Zuid via het Klantcontactcentrum.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het projectteam Offem Zuid, via het Klantcontactcentrum.

Link