Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Duineveld en ontwerpaanpassing Welstandsnota Noordwijk 2014 Duineveld ter inzage

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Voor het plan Bloemenzee (bij het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg) is een alternatief plan ontwikkeld; Duineveld. Dit alternatieve plan heeft een andere stedenbouwkundige structuur, andere woningtypologieën en andere architectuur dan het oude plan Bloemenzee. Daarom is voor het plan Duineveld een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat beeldkwaliteitsplan beschrijft de stedenbouwkundige opzet en de gewenste uitstraling van gebouwen, architectuur en openbare ruimte.

In de Welstandsnota zijn in paragraaf B4.3 de beeldkwaliteit en welstandscriteria beschreven zoals het plan Bloemenzee die kende. Dit betekent dat ook een aanpassing van de welstandnota noodzakelijk is, door het vervangen van de betreffende paragraaf door het nieuwe beeldkwaliteitsplan. 
Uitgangspunt van het nieuwe beeldkwaliteitsplan is een duin- en strandreferentie van de wijk, die beleefd wordt door de inrichting van de openbare ruimte en het kleur- en materiaalgebruik van de gebouwen. Bijzondere aandacht is besteed aan de openbare ruimte voor het zwembad en de overgang naar het landschapspark.

Ter inzage

Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Duineveld en de ontwerpaanpassing van de Welstandsnota liggen vanaf woensdag 26 april t/m dinsdag 6 juni 2017 ter inzage.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, liefst schriftelijk. Dit moet binnen de genoemde ter inzage periode (dus t/m 6 juni). Een zienswijze wordt ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘zienswijze beeldkwaliteitsplan Duineveld’ . Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, T (071) 36 60 000

Link