Notitie afwegingscriteria nieuwe woningbouwprojecten

Dit item is verlopen op 07-05-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vastgestelde 'notitie Afwegingskader nieuwe woningbouwprojecten'd.d. 24 oktober 2016 voor kennisgeving aan de gemeenteraad toegestuurd. De gemeenteraad heeft op donderdag 25 augustus 2016  De Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020, 'De toekomst van het wonen in Noordwijk' vastgesteld. De notitie Afwegingscriteria nieuwe woningbouwprojecten maakt onderdeel uit van de vastgestelde Noordwijkse Woonagenda.

Noodzakelijk instrument

Het strategisch Afwegingskader woningbouwplannen is een noodzakelijk instrument om keuzes te maken bij nieuwe woningbouwprojecten die ruimtelijk, volkshuisvestelijk, economisch, maatschappelijk en juridisch verantwoord zijn. Naast een goede woningbouwprogrammering (kwantitatief) is in het afwegingskader nadrukkelijk het begrip kwaliteit aanwezig. Er wordt ook gestuurd op duurzame ruimtelijke planvorming. Het betreft een toetsing van wettelijke en provinciale kaders en geldend beleid van de gemeente Noordwijk.

Het is een vastgesteld afwegingskader voor nieuwe woningbouwprojecten waarop de gemeente Noordwijk de komende jaren nieuwe woningbouwplannen op wenselijkheid en haalbaarheid toetst.

Link