Noordwijk bouwt verder in 2018

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Er wordt gebouwd in Noordwijk. Heel veel projecten zijn gestart. Andere bereidt de gemeente voor. Hieronder een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het zijn vooral de projecten waarin de gemeente actief is. Ook vindt u verwijzingen naar extra informatie.

Noordwijk aan Zee

Noordwijk Binnen

Middengebied

Nieuw Oost

Bedrijventerreinen

Overige projecten

Noordwijks HoogTij. Een nieuwe naam. Een nieuw beeld | Noordwijk aan Zee

Noordwijks Hoogtij. Dat zul je de komende tijd vaker tegenkomen. Maar wat zit er achter? Van De Grent tot het Wantveld. De gemeente werkt met veel partijen aan een strategie voor het verder ontwikkelen van dit kenmerkende gebied in Noordwijk aan Zee. Alle aspecten komen in deze strategie aan bod, zoals parkeren, woningen, verkeer, congresruimte, winkels en restaurants. Vanaf nu heet de totale ontwikkelstrategie voor deze zone Noordwijks HoogTij. Een nieuwe naam en een nieuw beeld om zichtbaar te maken wat de strategie van de kustzone inhoudt. Wat er onder valt. En wie meedoen. En dat is ongelooflijk veel. 

Oplossing parkeren

Strategie leidt uiteindelijk tot aanpakken. Uitwerkingen. Heel veel uitwerkingen van Noordwijks HoogTij zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke keuze van de parkeeroplossing. Dat is zeker het geval bij de herinrichting van de Koningin Wilhelmina Boulevard, de planontwikkeling voor het cluster Vuurtorenplein en het Palaceplein/Gat van Palace. Goede parkeeroplossingen zijn broodnodig.

In samenhang

Dan hebben we het over parkeeroplossingen waarin alle aspecten zijn afgewogen. In onderlinge samenhang beoordeeld. De gemeenteraad heeft medio 2017 € 250.000,- beschikbaar gesteld om zulke parkeeroplossingen op haalbaarheid te onderzoeken. 

Onderzoek bijna afgerond

Naar verwachting wordt het onderzoek eind 2017 afgerond. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het totale verhaal aan de gemeenteraad gepresenteerd, waarna een besluit over de parkeeroplossingen kan worden genomen. Dat bevordert om van de strategie HoogTij te komen tot concrete aanpakken.

Appartementen op Groot Hoogwaak stap dichterbij? | Noordwijk aan Zee

Appartementen op het eigen terren. Groot Hoogwaak zit middenin de procedure. Wanneer wordt de inspraak verwacht? Van HoogTij naar Groot Hoogwaak is een kleine stap. Hier vindt een strategische ontwikkeling plaats die heel concreet wordt. We hebben het dan over het plan van Groot Hoogwaak om op eigen terrein appartementen te bouwen. 

Op naar een voorontwerpbestemmingsplan

De ontwikkelaar heeft voor het plan een voorontwerpbestemmingsplan ingediend. De gemeente beoordeelt het. Begin 2018 wordt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor inspraak. 

Belangrijke stap in de procedure

Dit maakt de ontwikkelaar bekend in De Noordwijker, op de gemeentelijke website en natuurlijk op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een belangrijke stap in de procedure.

Ontwerp voor Maarten Kruytstraat | Noordwijk aan Zee

De laatste afstemming voor het officieel indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning vindt nu plaats. Van HoogTij naar een mooi ontwerp voor de Maarten Kruytstraat. Het bouwplan Maarten Kruytstraat is namelijk in ontwerp gereed. De laatste afstemming voor het officieel indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning vindt nu plaats.

Voorontwerpbestemmingsplan

De ontwikkelaar heeft een voorontwerpbestemmingsplan ingediend. De gemeente beoordeelt het. Begin 2018 wordt het ter inzage gelegd voor inspraak. Dit maakt de ontwikkelaar bekend in De Noordwijker, op de gemeentelijke website en natuurlijk op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een belangrijke stap in de procedure.

De schetsen voor Jan Kroonsplein en directe omgeving

Wanneer de ontwikkeling op de Maarten Kruytstraat gereed is, starten partijen met de herontwikkeling van het Jan Kroonsplein en directe omgeving. Op dit moment zijn de 4 grondeigenaren bezig met het schetsplan voor de nieuwbouwontwikkeling.

Klaar voor bestrating. Losplaatskade | Noordwijk Binnen

De wijk is bijna af. De laatste woningen zijn begin 2018 gereed. De Losplaatskade is een nieuwe ontwikkeling op en vlakbij de oude gemeentewerf in Noordwijk Binnen. De knusse wijk heeft zijn plek in Noordwijk Binnen al helemaal gevonden. 

Veel aandacht voor sociale sector

In de nieuwe wijk komen 49 eengezinswoningen, waarvan 30% in de sociale sector. Thunnissen Bouw startte februari 2017 met de bouw van de woningen. De eerste zijn begin november opgeleverd en naar verwachting zijn de laatste woningen begin 2018 gereed.

Bestratingswerkzaamheden

De gemeente start in januari 2018 met de bestratingswerkzaamheden en het plaatsen van openbare verlichting in de nieuwe wijk. Ook het speelterreintje wordt aangelegd. Er is ook aandacht voor onverwachte buren. In oktober metselden wethouder Bakker en wethouder Fles neststenen in een aantal woningen in. Speciaal voor de mooie gierzwaluwen.

Bruisende Bouwactiviteiten

De directe omgeving van het nieuwe wijkje blijft bruisen van de bouwactiviteit. Van der Wiel Bouw 11 woningen aan de Losplaatsweg ontwikkeld. Ook zijn er plannen voor het oude postkantoor aan de Boekerslootlaan, waarvan Sedos eigenaar is. 

Zorggeschikte appartementen Rederijkersplein | Noordwijk Binnen

In Noordwijk zijn ook Noordwijkers met een zorgindicatie welkom. Dit plan geeft hen een huis. Helpt u mee er een thuis van te maken? Noordwijk heeft alle aandacht voor speciale zorggroepen. Ook als het op bouwen aan komt. Vanzelfsprekend want in Noordwijk mag iedereen zich thuis voelen.

Speciale aandacht voor speciale doelgroep

Aan de noordkant van het Rederijkersplein ontwikkelt de Noordwijkse Woningstichting 40 zorggeschikte appartementen, waarvan er 20 bestemd zijn voor een doelgroep met zorgindicatie. 

Vergunning verlenen

Het gemeentebestuur heeft besloten de vergunning te verlenen voor de 40 zorggeschikte appartementen. Inmiddels is de Noordwijkse Woningstichting begonnen met de voorbereidingen voor het werkterrein.  

Sedos aan de slag met de Van de Mortelstraat | Noordwijk Binnen

Betaalbaar wonen. Niet over praten. Maar gewoon bouwen. Weer een wijk waar er sociale huurwoningen gebouwd worden. De gemeente heeft de grond aan de Van de Mortelstraat verkocht en overgedragen aan ontwikkelaar Sedos. Deze wil op de locatie 37 huurappartementen realiseren, waarvan 8 appartementen op de begane grond. Deze worden bestemd voor een specifieke zorggroep. Daarnaast zullen 24 appartementen in de sociale huursector worden aangeboden. Op dat punt levert het project een bijdrage aan de afspraak om in Noordwijk meer sociale huurwoningen te bouwen. 600 in de komende 10 jaar. Voor de vrije huursector worden er 5 appartementen gebouwd. Voor dat alles doorloopt Sedos momenteel een uitgebreide procedure inclusief de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Veel sociale huur op locatie Northgoterrein | Noordwijk Binnen

Sociale huurwoningen blijken haalhaar. Echt werk maken van sociale huurwoningen. Het is een topprioriteit. Op de locatie van de oude Northgosporthal wordt een mooi succes behaald. Northgosporthal is eind 2016 gesloopt. Op de locatie en het omringende parkeerterrein worden sociale huurwoningen gebouwd. De Noordwijkse Woningstichting heeft daartoe een ontwerp met circa 60 sociale huurwoningen laten vervaardigen. Appartementen, eengezinswoningen, beneden-/bovenwoningen en zorgstudio’s.

Bouwrijp maken Duineveld | Middengebied

Bouwrijp maken van terrein is meer dan een paar struiken en bomen verwijderen. Ontwikkelaar Heijmans zet naast het zwembad BinnenZee een woonwijk in de Noordwijkse Stijl neer. Duineveld mag met recht een mooie nieuwe Noordwijkse wijk worden genoemd. Op een prachtlocatie direct onder de steilrand.

1e fase verkocht

Aan de Nieuwe Zeeweg is door Heijmans een tijdelijk verkooppunt neergezet. Deze salessuite bleek nuttig. De eerste 39 woningen zijn nagenoeg allemaal verkocht. Op woensdag 6 december startte de verkoop van de tweede fase.  De 23 appartementen uit het plan. Daarna volgt nog een derde bouwfase.

Bouwrijp maken van terrein goed op schema

Het bouwrijp maken het terrein is inmiddels gestart. De gemeente verzorgt dit. Tegelijk is het vernieuwen en verleggen van de transportwaterleiding van Dunea meegenomen. Het bouwrijp maken van het terrein ligt goed op schema. Het bouwen van de woningen uit de eerste fase kan snel starten. 

Papieren op orde voor prachtwijk

Er gebeurde meer. Het beeldkwaliteitsplan voor Duineveld is recent vastgesteld. Met een coördinatieregeling lopen de wijziging van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning gelijk op. 

Bestemmingsplan vastgesteld

En tot slot. Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Duineveld vastgesteld. Ter aanvulling is ook een besluit hogere grenswaarde  gevraagd. Nodig voor de verwachte overschrijding van de voorkeurswaarde voor geluid vanwege verkeerslawaai.

Meer informatie

Herinrichting Schiestraat en Boechorst | Nieuw Oost

Maak kennis met het plan voor De Voorhof. De Schiestraat is opnieuw ingericht. Op dinsdag 12 december vindt de feestelijke heropening plaats. Onder en boven de grond is er ongelooflijk veel gebeurd. Een minpuntje. In verband met vertraging van de levering van heipalen kan de reconstructie van de brug niet eerder dan de zomer van 2018 plaatsvinden. Er is nog een groot onbebouwd kavel in Boechorst. De Voorhof. Daar is inmiddels een plan voor opgesteld. Dit plan voorziet in de nieuwbouw van 23 rijwoningen en 8 halfvrijstaande woningen. Het college heeft inmiddels akkoord gegeven op het plan. De omgevingsvergunning is eind november vrijgegeven voor inspraak. Een belangrijk moment in de voorbereidingen. 

Van Bollengrond naar Bronsgeest | Nieuw Oost

Achter de schermen werkt de gemeente hard aan de voorbereiding van de ontwikkeling. Er is aan de oostelijke kant van Noordwijk Binnen nog een gebied waar de gemeente graag woningen wil bouwen: Bronsgeest. Er is nog veel werk te verzetten voordat er ook maar 1 spade de grond in kan. Zo moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Van bollengrond naar bouwgrond. De hiervoor noodzakelijke onderzoeken zijn gestart met een beoogde behandeling in de gemeenteraad van het voorontwerp bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2018. Ook wordt hard gewerkt aan de inrichting van een participatieproces om de ‘invulling’ van Bronsgeest in samenspraak met belanghebbenden vorm te geven zoals bijvoorbeeld (toekomstige) bewoners. Ook hiervoor geldt dat er wordt gekoerst op het eerste kwartaal 2018.

Hard werken beloond. Binnenhalen Galileo Reference Centre | Bedrijventerreinen

Een Europese lobby die bijna 10 jaar heeft geduurd leidde tot dit een mooie succes. Op het Space Business Park aan de Zwarteweg verrijst een speciaal  onafhankelijk centrum dat het nieuwe Europese satellietennetwerk volgt en de gegevensstromen controleert. Het Galileo Reference Centre. Op dit moment wordt de tuin en de directe omgeving van het gebouw ingericht. De verwachting is dat de officiële opening van het Galileo Reference Centre in het voorjaar 2018 plaatsvindt. Daarmee heeft Noordwijk zijn positie als belangrijk ruimtevaartcentrum in Nederland en Europa verder versterkt.

Noordwijkerduin | Overig

Op dit moment wordt er nagedacht over de nieuwe plannen voor het bouwen van koopwoningen op het terrein van ’s Heeren Loo. Maar de organisatie werkt  eerst aan nieuwe voorzieningen voor de eigen bewoners.  Alles wordt in het werk gesteld om de plannen daarvoor over uiterlijk enkele maanden definitief te maken zodat de vergunningen kunnen worden aangevraagd. Met die investeringen versterkt ‘s Heeren Loo de Noordwijkse positie in de zorgmarkt. Dat is goed voor de lokale economie. Voor mogelijke woningbouw past de gemeente  het bestemmingsplan aan. Dat is echt nodig. Het huidige bestemmingsplan moet voor maart 2018 herzien worden.

Sancta Maria | Overig

Gekmakend mooi vinden de toekomstige bewoners, de fietsers en de wandelaars het lommerrijke landgoed. Het lommerrijke Sancta Maria ligt op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout. Tot het einde van de vorige eeuw was er een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. De herontwikkeling van dit bijna 100 jaar oude landgoed wordt door de ontwikkelaar Ontwikkelings Combinatie Sancta Maria voortvarend ter hand genomen. 

Landgoed dat de ruimte biedt

Het voormalig landgoed, waar ruim 200 woningen worden gebouwd, krijgt een luxe uitstraling. Inmiddels is een aantal van de bestaande paviljoens omgebouwd tot herenhuizen en zijn op een aantal vrije kavels door de kopers villa’s gebouwd. Het is een unieke plek waar geïnteresseerden kavels vinden van 900 tot 15.000 m². En dat hartje Randstad. Ook worden op het terrein enkele urban villa’s gerealiseerd. 

Ontsloten voor wandelaars en fietsers

Het groene karakter van het landgoed blijft zoveel mogelijk behouden. Majestueus groen dat schitterend combineert met de woningen. Niet alleen de toekomstige bewoners ervaren een gekmakend mooie omgeving. Door de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is vanaf de Zeestraat een fietspad aangelegd dat loopt over het Sancta Mariaterrein en onderdeel uitmaakt van het fietspadennetwerk. Ook voor hen is het puur genieten. 

Watertoren | Overig

Wie kent ‘em niet: de Watertoren aan de Van Hardenbroekweg. Het is een prachtig object dat de steilrand siert. Ontworpen in art-decostijl door de Amsterdamse architect F.A. Warners is het een lust voor het oog. Voor de herontwikkeling van de Watertoren wordt binnenkort de aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. Ook krijgt de gemeente dan het verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan binnen. De vervolgstappen die moeten leiden tot een prachtig opgeknapt monument.