Het Hart van Holland: Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 ter inzage

Dit item is verlopen op 11-04-2017.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat ‘Het Hart van Holland: Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040’ is vrijgegeven voor inspraak.

Status

Het is het gezamenlijke product van de tien gemeenten: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De agenda is, zoals de naam al zegt, een agenderend document. De agenda wordt gebruikt als regionaal kader voor lokale omgevingsvisies.

Inhoud

De tien gemeenten hebben het afgelopen jaar samen met burgers, bedrijven en instellingen gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van onze regio. ‘Het Hart van Holland: Regionale agenda Omgevingsvisie 2040’ zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 beter op elkaar afgestemd wordt. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Regionale afstemming is belangrijk, omdat veel ontwikkelingen grensoverschrijdend zijn of grensoverschrijdende effecten hebben. De opgaven en waarden worden regionaal verder uitgewerkt en door elke gemeente vertaald naar het eigen grondgebied.

Relatie met ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk 2030

De regionale agenda heeft een hoger abstractieniveau dan de ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk 2030. De regionale agenda is zodanig opgesteld dat de tien gemeenten ruimte hebben om lokaal maatwerk te leveren op het moment dat ze aan de slag gaan met hun eigen omgevingsvisie. Gelijktijdig met het proces van Hart van Holland werkte Noordwijk aan een eigen omgevingsvisie.  In de ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk 2030 zijn de verschillende thema’s uit de regionale agenda op lokaal niveau verder uitgediept.

Waar kunt u de regionale agenda lezen?

‘Het Hart van Holland: Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040’ ligt met ingang van woensdag 1 maart tot en met dinsdag 11 april 2017 ter inzage. U kunt het product bekijken:

  • via onderstaande link;
  • op de website www.omgevingsvisie2040.nl;
  • in de gemeentewinkel op het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 in Noordwijk. 

Inspraakreactie

De regionale agenda ligt met ingang van woensdag 1 maart tot en met dinsdag 11 april 2017 ter inzage. Gedurende deze zes weken kan eenieder een inspraakreactie op de regionale agenda schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan de Stuurgroep Hart van Holland, Postbus 9100, 2300 PC LEIDEN onder vermelding van ’inspraakreactie Hart van Holland’. U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar inspraak@omgevingsvisie2040.nl met als onderwerp ‘inspraakreactie Hart van Holland’.  

Als u een mondelinge inspraakreactie wilt inbrengen kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Noordwijk via T 071 – 36 60 000.

Als u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Noordwijk.

Links