Fusie? Gemeenteraden praten elkaar bij

Dit item is verlopen op 07-07-2017.

Op dinsdag 6 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk voor de tweede keer informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. Er werd gesproken over bestuurskracht van Noordwijk en de ontwerp Omgevingsvisie. Daarna werden de resultaten van de financiële scan gepresenteerd. Dit keer werd er bijgepraat in de raadzaal van de gemeente Noordwijk. Een groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden (Noordwijkerhout, red.) was aanwezig. Ook een aantal leden van beide colleges.

Verkenningsstudie

Onderwerpen van gesprek

Er werd gesproken over de gevolgen van het Arhi-protocol. Dankzij de snelheid van medewerkers van beide gemeenten, maar ook die van de provincie Zuid-Holland werpt het Arhi-protocol geen belemmeringen op. De wethouders Financiën van beide gemeenten hebben op 6 juni 2017 met de toezichthouders van de provincie de jaarrekeningen 2016 besproken. Ook deze zijn akkoord bevonden.

Uitwerking motie Noordwijk

Twynstra Gudde heeft onderzoek gedaan naar de 'bestuurskracht' van Noordwijk indien Noordwijk zelfstandig blijft. In de raadsvergadering in Noordwijk is hierover op 20 april 2017 een motie aangenomen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in de rapportage van Twynstra Gudde.

Ontwerp Omgevingsvisie 2030

Beide raden zijn ook geïnformeerd over de bijeenkomst van de colleges op 22 mei 2017 die helemaal in het teken stond van de ontwerp Omgevingsvisie 2030 van Noordwijk. Een zeer constructief overleg met als uitkomst dat Noordwijkerhout de uitgangspunten die in de Noordwijkse Omgevingsvisie zijn opgenomen, onderschrijft. Op woensdag 7 juni 2017 heeft in het gemeentehuis van Noordwijk ook een bijeenkomst voor de raad van Noordwijkerhout plaats gevonden over de Omgevingsvisie.

Presentatie van de financiële scan

Aansluitend aan de tweede informele bijeenkomst vond ook de presentatie van de financiële scan plaats. De uitkomsten van deze financiële scan geven een beeld van een gezonde financiële situatie van de nieuwe gemeente. Alle uitkomsten zijn te lezen in het rapport van BMC dat zij in opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben opgesteld.