College beantwoordt vervolgvragen Lijst Salman Noordwijk gasloos maken bestaande woningen

“Waar liggen de prioriteiten van de gemeente Noordwijk voor wat betreft het gasloos maken van bestaande woningen?” Dat wil Lijst Salman Noordwijk graag van het college vernemen. Het zijn vervolgvragen die alles te maken hebben met de grote uitdaging waarvoor Nederland staat. We moeten van het aardgas af en op andere manieren ons huis verwarmen, koken en warm water maken.

Vervolgvragen

De partij stelde opnieuw schriftelijke vragen. Een vervolg op een eerdere serie vragen. De beantwoording vond Lijst Salman Noordwijk onbevredigend. "Uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen van donderdag 5 april 2018 blijkt dat de gemeente Noordwijk er nog (lang) niet klaar voor is!", aldus de partij in de nieuwe brief aan het college. 

Geen proeftuinen

Het rijk stelt maar liefst 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Nu blijkt dat al veel gemeenten zich hebben aangemeld of contact hebben gelegd over de grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken, het leerprogramma en de aanmelding van wijken voor 2019, 2020 en 2021. Noordwijk zit daar niet bij. Dat vindt Lijst Salman Noordwijk teleurstellend.

Eerst een transitievisie

In zijn beantwoording verwijst het college naar de regels. "Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast, in een zorgvuldig proces met bewoners en gebouweigenaren. Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen."

Zorgvuldigheid voorop

“Hieraan conformeren wij ons met de aanvulling dat wij ervan uitgaan dat de raad uiterlijk begin 2019 de transitievisie warmte vaststelt. Wij willen voorop lopen in de energietransitie maar hechten aan zorgvuldige besluitvorming gelet op de maatschappelijke kosten die met deze transitie gemoeid zijn”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief.

Is aanmelding een haalbare optie

En: “Zodra er duidelijkheid is over de wijze van aanpak van de verschillende wijken en de voorkeursvolgorde zullen er conceptplannen worden opgesteld. Op basis van die conceptplannen zal beoordeeld worden of aanmelding voor een proeftuin aardgasvrije wijken een haalbare optie is. Het indienden van een aanvraag zonder een onderliggend haalbaar en uitgewerkt plan is niet zinvol. Een dergelijke aanvraag kan niet gehonoreerd worden.”