Aanpassingen documenten inzake plannen Hotels van Oranje

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

De gemeenteraad heeft besloten om 2 belangrijke kaderstellende documenten voor de ontwikkeling van Hotels van Oranje aan te passen. Het besluit ligt er inzage. Onderstaand de tekst van de officiële publicatie.

De aanpassingen

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Noordwijk besloten de Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig (IRV) en het Beeldkwaliteitsplan Noordwijk aan Zee (BKP) aan te passen. De aanpassingen hebben betrekking op de plannen van Hotels van Oranje. 

  • In de IRV zijn de paragrafen 6.1 ‘Bebouwing’,  en 6.3 ‘Inrichting’ aangepast.
  • In het BKP zijn de paragrafen 6.2 ‘Structuur en situering’, 6.6.2. ‘Korrelgrootte en volume …’, 6.6.2 ‘Organisatie’ en 7.5.2 ‘Herinrichting openbare ruimte’ aangepast.

Gewijzigd ten opzichte van het ontwerp

Van 5 december tot 15 februari 2013 hebben de ontwerpaanpassingen ter inzage gelegen. Hierop zijn ruim 200 zienswijzen ingediend. Op 12 maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten de besluitvorming over de aanpassingen die betrekking hebben op Hotels van oranje op te schorten. Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad dat besluit alsnog genomen.

De aanpassingen zijn gewijzigd ten opzichte van de ter inzage gelegde voorgestelde aanpassingen. De wijzigingen betreffen het schrappen van het maximum aantal m2 bebouwing en het aanpassen van de paragraaf over bouwlagen, goot- en bouwhoogten. Deze zijn verlaagd t.o.v. de ontwerpversie, in overeenstemming met het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2016 over het voorontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf woensdag 11 januari tot en met dinsdag 7 februari 2017 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar en/of beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.