2017. Meer ruimte voor ontwikkeling Noordwijk

Dit item is verlopen op 17-04-2017.

Op woensdag 2 november 2016 bespreekt de gemeenteraad van Noordwijk de programmabegroting 2017 en het daarbij  horende investeringsplan 2017-2020. De raad zal tevens kennis nemen van het meerjarenperspectief 2017-2020.

12 thema’s - 12 programma’s

Aan de hand van 12 thema’s schetst het college wat er volgend jaar op stapel staat, welke doelen men wil bereiken, hoeveel geld daarvoor nodig is en op welke inkomsten de gemeente daarbij rekent. De programmabegroting biedt een mooi overzicht van wat het college voorstelt te doen in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

College-werkt-programma

Stuk voor stuk beschrijven de programma’s veel projecten. Naast het huidige begrotingsresultaat is vanuit de meerjarenbegroting 2016 reeds een structureel bedrag van € 250.000,- gereserveerd voor uitwerking collegewerkprogramma.

Positieve balans

De begroting voor de komende jaren ziet uit op een positieve balans van kosten en opbrengsten. Boven de streep staat voor 2017 € 59.809,- Dat betekent op de eerste plaats goed nieuws voor de inwoners.

Inwoners profiteren

Wethouder Financiën Gerben van Duin: “Voor 2017, maar ook voor de jaren daarna hoeven wij –met de inzichten van nu– de inwoners van Noordwijk niet extra te belasten. Op de belastingaanslag voor de gemeentebelastingen zullen ze slechts een kleine correctie op grond van inflatieverwachtingen zien. Ook stelt het college aan de raad voor om het tarief voor ‘riolering garages’ en het tarief voor de hondenbelasting te verlagen.”

Investeringsruimte

Noordwijk kijkt met een positieve blik naar de toekomst. Er is meer ruimte om te investeren. Vanuit het RIJK krijgt de gemeente wat meer geld. En ook profiteert de kustgemeente van de oplevende huizenbouwmarkt. De vele bouwactiviteiten getuigen daarvan. De gemeente is niet meer terughoudend bij het ramen van de inkomsten uit de bouwleges.

Toch vindt het college dat nog niet alle mogelijke verstoringen in de meerjarenbegroting opgelost. De gemeente heeft daarom een aparte reserve gevormd ter dekking van de lasten van nieuwe, nog niet financieel vertaalde investeringen. Datzelfde geldt ook voor de uitvoering van de motie Parkeerfonds uit de raadsvergadering van 5 november vorig jaar.

Het voornemen voor de realisatie van een nieuwe gebouwde, openbare parkeervoorziening is niet verdwenen, maar voor de lastendekking heeft het college een alternatieve oplossing, waardoor de autonome meeropbrengst van de parkeergelden kan dienen als dekkingsmiddel in de begroting. De nieuwe parkeervoorziening is één van de nieuwe investeringsvoornemens.

Projecten

Maar er zijn meer investeringsvoornemens. Over een heeft de gemeenteraad al een besluit kunnen nemen, namelijk de herinrichting van de SJC-accommodatie. Aangekondigde investeringsvoornemens zijn: de revitalisering van de winkelcentra en de uitbreiding van de aansluiting van de verlengde Beeklaan op de N206, Gebiedsuitwerking Koningin Wilhelmina Boulevard en Huisvesting bestuur en apparaat.

Sociaal Domein

De gemeente gaat sinds 2015 over de Wmo, de Jeugdhulp en de Participatiewet, ook wel het Sociaal Domein genoemd. Ook de komende jaren is Noordwijk drukdoende met deze sociale taken. Het college is er in geslaagd om voor volgend jaar binnen de bestaande budgetten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) impulsen op te nemen om in de komende jaren de eigen kracht van de inwoners verder te vergroten. Ook in 2017 zal hieraan invulling worden gegeven op basis van een uitvoeringagenda gericht op het  ontwikkelen van nieuwe, betere en preventieve vormen en methoden.

Duurzaamheid

In 2017 wordt een start gemaakt met de verduurzaming van de verlichting gemeentelijke sportparken. De ambities zijn er op gericht om in 2030 energieneutraal te zijn, in elk geval als gemeentelijke instelling. De gemeente stelt een ‘Uitvoeringsprogramma voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen’ op om te kijken hoeveel budget ervoor nodig is.

Omgevingswet

De komst van de nieuwe Omgevingswet in 2019 zal een grote impact hebben op de houding en het handelen van de gemeente. Deze nieuwe wet creëert voor inwoners, bedrijven en bezoekers ruimte om zelfstandigheid richting te geven aan hun eigen leefomgeving. De gemeente bepaalt in 2017 wat haar rol is als de nieuwe wet van kracht is.

Samenwerking

Binnen de regio wordt verder gezocht naar intensievere samenwerking. De aanbevelingen vanuit de verkenningsstudie naar een intensievere samenwerking tussen de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout krijgen in 2017 vorm.

Link