Nieuws

 • Kennisgeving geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering

  (12-10-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 november 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Noordwijk maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

  •          de geldigheid van de kandidatenlijsten
  •          het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  •          het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

  en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk voor een ieder ter inzage is gelegd.

 • Wie wint de Cultuurprijs 2019? Top-5 bekend

  (12-10-2018)

  De genomineerden voor de Cultuurprijs, Cultuur Verbindt 2019 zijn bekend. De uiteindelijke winnaar wordt op basis van de Top-5 gekozen op de Cultuur Verbindt-avond. Deze avond wordt op woensdag 17 oktober 2018 georganiseerd in De Muze.

 • College beantwoordt D66 vragen over afdoening motie Vrijwillige Monumenten

  (12-10-2018)

  “Bent u thans, gelet op het voorgaande, voornemens om uitvoering te geven aan de motie Vrijwillige Monumenten door nog lopende gevallen waarin sprake is van bezwaren van de eigenaar, eerst aan de Raad voor te leggen?” Dit wil D66 van het college weten. De partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld. De vragen gaan vooral over de manier van werken bij de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst. En de controle hierop.

 • Onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl

  (12-10-2018)

  De gemeente Noordwijk is geïnteresseerd in het sport- en beweeggedrag van haar inwoners. Daarom heeft de gemeente ruim 4.000 inwoners uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun beweeggedrag en de sportdeelname. De vragenlijst kan nog t/m 27 oktober 2018 ingevuld worden. Het onderzoek in Noordwijk maakt deel uit van een provinciaal onderzoek dat in meerdere gemeenten in Zuid-Holland wordt uitgevoerd. 

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over advertenties

  (11-10-2018)

  “Graag een compleet overzicht van alle volgende ingezonden mededelingen van deze serie 'Terugblik & Vooruitblik’ met datum plaatsing, het onderwerp, welke wethouder aan het woord en de totale kosten”. Dat wil CDA Noordwijk van het college weten. De partij stelde er schriftelijke vragen over.

 • Plaatsing telslangen in Noordwijk

  (11-10-2018)

  Op vrijdag 5 oktober 2018 zijn er op meerdere locaties in Noordwijk telslangen geplaatst. Naar aanleiding van klachten van inwoners laat de gemeente gedurende twee weken de snelheid meten op verschillende wegen.

 • Noordwijk viert Coming Out Dag

  (11-10-2018)

  Donderdag 11 oktober 2018 is de landelijke Coming Out Dag. Ook dit jaar doet Noordwijk volop mee. Wat wappert de vrolijke vlag bij veel bedrijven.

 • Noordwijk. Duurzaam en groen

  (03-10-2018)

  Het is weer gelukt. Ook dit jaar kreeg Noordwijk de QualityCoast Award. Categorie Goud. Daarnaast pakte Noordwijk een plek in de top 100 van duurzame reisbestemmingen. Het komende jaar mogen we met beide onderscheidingen pronken. Daarna volgt een nieuwe toetsronde. 

 • Offem Zuid: wijzigingsplan verwijderen geurzone en archeologie 2

  (26-09-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘verwijderen geurzone en waarde archeologie 2’ voor de bestemmingsplannen Offem Zuid en Landelijk Gebied ongewijzigd is vastgesteld. De officiële publicatie staat op de website www.overheid.nl.

 • Gemeente en Rijnland tekenen overeenkomst over samenwerking Parallel Boulevard

  (24-09-2018)

  Gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving rondom de Parallel Boulevard. Daar hebben beide partijen afspraken over gemaakt. Deze staan in een bestuurlijke overeenkomst. Deze tekenden zij op dinsdag 18 september 2018.

 • In gesprek met betrokkenen Parallel Boulevard: terugblik op informatiebijeenkomst

  (24-09-2018)

  Zo’n 40 betrokkenen bezochten de 1e informatiebijeenkomst over het gezamenlijk plan voor de aanleg van de drain en het herinrichten van de Parallel Boulevard. Inwoners gingen aan kennistafels in gesprek met de experts. Zij konden hun zorgen delen met gemeente en hoogheemraadschap. Ook konden zij zich gelijk aanmelden voor keukentafelgesprekken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

 • Kandidaatstelling herindelingsverkiezingen

  (14-09-2018)

  Op 8 oktober 2018 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk.

 • Ruimtevaart krijgt 26 miljoen euro extra ondersteuning

  (07-09-2018)

  De Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk geven gezamenlijk met € 26 miljoen een extra impuls aan de Nederlandse ruimtevaartsector. De bijdrage gaat naar de Space Campus Noordwijk. Daar werken bedrijven en onderzoekers aan open innovaties voor en vanuit de ruimtevaart.

 • Regionale Woonagenda 2017 in werking

  (07-09-2018)

  Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe.
  Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

 • Tientallen miljoenen voor bollenlandschap van de toekomst

  (31-08-2018)

  Voorstel vanuit Duin- en Bollenstreek voor een Regiodeal met het Rijk om ons bollenlandschap helemaal geschikt te maken voor de toekomst. Met aandacht voor duurzaamheid, recreatie en biodiversiteit.

 • Onderzoek geeft uitsluitsel. Het is niet de schedel van Sint Jeroen

  (29-08-2018)

  Hij zit er niet bij. De schedel van Jeroen. De katholieke cultfiguur die Noordwijk Binnen koestert. Grondig wetenschappelijk onderzoek aan de recente opgravingen heeft dat uitgewezen.

 • Bedrijfsrechercheonderzoek bevestigt eerdere bevindingen

  (28-08-2018)

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft op dinsdag 28 augustus 2018 het college en de raad geïnformeerd over de uitkomst van het vervolgonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche.

 • Aanduidingen van politieke partijen geregistreerd

  (23-08-2018)

  Op 21 augustus 2018 zijn 3 aanduidingen van politieke partijen geregistreerd. Het betreft de aanduidingen NZLokaal, PUUR, en Lijst Salman Noordwijk. Een aanduiding is de naam van een partij die bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet komt te staan.

 • Basisregistratie personen en geheimhouding van persoonsgegevens

  (23-08-2018)

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen. Wat betekent dat? Waarmee moet u rekening houden?

 • Avond over de omgevingsvisie. Met welk idee of initiatief laat jij de sterren stralen?

  (14-08-2018)

  Op woensdag 5 september 2018 is er een informatieavond over de geactualiseerde omgevingsvisie. Ook jij bent van harte welkom. Op naar een leuke en informele avond om elkaar te inspireren.

 • De ruimte in geschoten. Noordwijkse vuurtoren in de ‘lanceersteigers’

  (10-08-2018)

  Op maandag 13 augustus 2018 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in Noordwijk aan Zee. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de vuurtoren binnen zes weken worden opgeknapt.

 • College beantwoordt vervolgvragen Lijst Salman Noordwijk gasloos maken bestaande woningen

  (09-08-2018)

  “Waar liggen de prioriteiten van de gemeente Noordwijk voor wat betreft het gasloos maken van bestaande woningen?” Dat wil Lijst Salman Noordwijk graag van het college vernemen. Het zijn vervolgvragen die alles te maken hebben met de grote uitdaging waarvoor Nederland staat. We moeten van het aardgas af en op andere manieren ons huis verwarmen, koken en warm water maken.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over niet-gekwalificeerde verpleegkundigen

  (07-08-2018)

  Zijn er ook in Noordwijk niet-gekwalificeerde verpleegkundigen aan het werk? Mensen die zonder de juiste diploma’s op zak aan de slag gaan. En zorg verlenen aan ernstig zieken of kwetsbare mensen. Die vraag heeft PUUR Noordwijk aan het college gesteld. De vragen zijn inmiddels beantwoord.

 • College beantwoordt vragen PvdA-Groen Links over krantenbericht onderzoek bijstandsfraudeur

  (07-08-2018)

  Wat zijn de kaders voor een onderzoek naar bijstandsfraude? Bent u het met de fractie PvdA-Groen Links eens dat hier voor alle partijen duidelijkheid noodzakelijk is?

 • Bijscholing over nieuwe doelgroepen van nieuwe taken

  (20-07-2018)

  De afgelopen maand zijn op 4 locaties in de Bollenstreek introductiecursussen gehouden voor gemeentelijke medewerkers en medewerkers van maatschappelijke organisaties en partners. In het kader van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen krijgt de gemeente op termijn meer taken en verantwoordelijkheden. De introductiecursus is een eerste stap in de voorbereiding hierop.

 • Offem Zuid: ontwerp wijzigingsplan verwijderen geurzone en waarde archeologie 2 - ter inzage

  (17-07-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘verwijderen geurzone en waarde archeologie 2 bestemmings-/en uitwerkingsplan Offem Zuid en gedeeltelijk verwijderen geurzone bestemmingsplan Landelijk Gebied’ ter inzage ligt. De officiële publicatie staat op de website www.overheid.nl

 • Constructief gesprek tussen gemeente en Stichting FEIN

  (11-07-2018)

  Afgelopen weekend werd de vuurwerkshow voor de boulevard van Noordwijk door burgemeester Jan Rijpstra afgelast vanwege de code rood die van kracht was. Dit op advies van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Stichting FEIN, de organisator van zomerevenementen in Noordwijk, stuurde een brief naar de gemeente omdat zij het niet eens was met deze beslissing.

 • Aan tafel. Wijkavond Calorama en Kern binnen Noord

  (11-07-2018)

  Maandagavond 9 juli 2018 was de wijkavond Calorama en de Kern binnen Noord. Het werd een fijne wijkavond waar openhartig werd gesproken over heel herkenbare vraagstukken.

 • Hoe combineer je werk en mantelzorg?

  (11-07-2018)

  Wethouders Marie José Fles, Jolanda Langeveld en Arno van Kempen bezochten begin juli 2018 zorgorganisatie ’s Heeren Loo in Noordwijk om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over het combineren van werk en mantelzorg. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het Bollenstreekbrede project Mantelzorg werkt! in gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen.

 • College beantwoordt vragen VVD Noordwijk over Bronsgeest

  (04-07-2018)

  “Op basis van welk onomkeerbaar raadsbesluit communiceert u met genoemde stelligheid/100 % zekerheid dat er zo'n 600 woningen op Bronsgeest worden gebouwd?”. Dat wil de VVD Noordwijk van het college weten. De partij heeft naar aanleiding van berichtgeving schriftelijke vragen gesteld.

 • Presentatie resultaten onderzoek parkeervarianten Aan Zee

  (29-06-2018)

  De Noordwijkse kustzone kan mooier. Maar hoe zet je de zaak in beweging? Om de gewenste kwaliteitsslag te maken moeten we eerst een oplossing bedenken voor het parkeren. Er zijn inmiddels 5 parkeervarianten onderzocht. Wethouder Hans Bakker presenteerde de beschikbare resultaten op donderdag 28 juni 2018 aan de raden en belangstellenden. 

 • Herinrichting Parallel Boulevard gecombineerd met drainage

  (18-06-2018)

  Het afgelopen jaar is het stil geweest rond de herinrichting van de Parallel Boulevard. Dit uitstel heeft te maken met de maatregelen rond de te hoge grondwaterstand in Noordwijk aan Zee. We gaan de Parallel Boulevard opnieuw inrichten. En tegelijkertijd een drain aanleggen onder de straat om de grondwaterstand te verlagen.

 • Jaarstukken 2017

  (15-06-2018)

  Zien wat het heeft gekost kost. Controleren of het college doet wat het heeft afgesproken. Daar maakt de gemeente verantwoordingsdocumenten voor. De jaarstukken gemeente Noordwijk. Het gaat om het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017. Ze zijn klaar voor de toets.

 • Nu inzetten op de sociale aspecten

  (12-06-2018)

  De noodverordening bracht de rust terug op en rond het Rederijkersplein. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan de sociale aspecten. Burgemeester Jan Rijpstra heeft de buurt erover geïnformeerd.

 • Burgemeester Rijpstra: raddraaiers Rederijkersplein snel oppakken

  (06-06-2018)

  De afgelopen nachten was het erg onrustig rondom het Rederijkersplein. Een bouwkeet, prullenbak en een plastic container zijn in brand gestoken. Afgelopen nacht werd het absolute dieptepunt bereikt met het in brand steken van een tweetal bestelbussen en een bestelwagen.

 • Marië Fabbricotti wordt kwartiermaker / beoogd griffier

  (23-05-2018)

  Op 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijk Marië Fabbricotti benoemd als kwartiermaker / beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Op 31 mei zal de gemeenteraad van Noordwijkerhout hetzelfde besluit nemen.

 • College beantwoordt vragen VVD inzake grondgebruik Space Business Park

  (09-05-2018)

  De VVD stelde vragen over de extra kavel die het bedrijf Decos in gebruik heeft genomen als tuin en parkeerterrein. Heeft de gemeente een contract met Decos over het gebruik van de betreffende grond?

 • College beantwoordt vragen VVD over project Snippergroen aan de Duinweg

  (09-05-2018)

  Het project Snippergroen aan de Duinweg. Daarover stelde de VVD een vijftal vragen. Volgens de fractie zijn veel bewoners/eigenaren aan de Duinweg geschrokken van de brief die zij van de gemeente hebben ontvangen over het project.

 • College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over Earth Hour 2018

  (09-05-2018)

  Is er vanuit de gemeente een actie georganiseerd voor Earth Hour? Dat was een van de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks.

 • Noordwijk actualiseert Omgevingsvisie Noordwijk 2030

  (08-05-2018)

  Noordwijk De Energieke 7 Sterren Kustplaats. De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 geeft aan op welke punten het zinvol is om aan het mooie Noordwijk te bouwen. Hoe deze 7 sterren helder kunnen stralen. Het is tijd om de visie aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. Tijd voor een actualisatie.

 • Presentatie City of Space 2018 evenementen

  (02-05-2018)

  Op dinsdag 1 mei 2018 heeft Noordwijk trots de evenementen voor het themajaar Noordwijk City of Space 2018 gepresenteerd.

 • Website fusiegemeente Noordwijk online

  (01-05-2018)

  Op dinsdag 1 mei gaat de website van de fusiegemeente Noordwijk rond 14:00 uur online. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk is dit het moment om informatie over de fusie op een centrale plek aan te bieden.

 • Aan de slag om van landgoed Calorama een pareltje te maken

  (30-04-2018)

  Landgoed Calorama wordt de komende jaren mooi gemaakt. Eind april 2018 tekenden wethouder Marie José Fles en Martijn Bilars (Noordwijkerhout) een uitvoeringsovereenkomst die daarop gericht is. Het startsein voor het herstel en de herinrichting van het historisch landgoed. Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, gemeente Noordwijk en Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen trekken de knip voor de opknapbeurt.

 • College beantwoordt vragen VVD Noordwijk landelijke Sinterklaasintocht

  (26-04-2018)

  “Is het college bereid een serieuze poging te ondernemen om de landelijke Sinterklaasintocht naar Noordwijk te halen, door allereerst spoedig contact op te nemen met de NTR?”, die vraag heeft de VVD aan het college gesteld. Schriftelijk.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk gasloze woningen

  (26-04-2018)

  Er is geld beschikbaar om woonwijken van het aardgas af te halen. Gemeenten moeten voor 1 juli een plan indienen om voor de Rijksbijdrage in aanmerking te komen. “Heeft gemeente Noordwijk plannen ingediend? Of is Noordwijk van plan dit te doen?” Lijst Salman Noordwijk vroeg het aan het college. Schriftelijk.

 • Lintjesregen 2018

  (26-04-2018)

  Ook in Noordwijk regende het weer lintjes. Hieronder de Noordwijkers die koninklijk onderscheiden zijn met een korte beschrijving van de overweging. Ook kunt u terugvinden tot welke orde zij zijn benoemd. 

 • Persverklaring: Tweede Kamer stemt in met fusie Noordwijk en Noordwijkerhout

  (25-04-2018)

  Op dinsdag 24 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk. De basis hiervoor is gelegd door het besluit van de beide gemeenteraden op 6 juli 2017.

 • Raad laat sterren botsen

  (24-04-2018)

  Noordwijk krijgt de 7 sterren steeds beter in de vingers. Eind april volgde de gemeenteraad de workshop Botsproeven om inzicht te krijgen in de impact van de 7 sterren uit de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 bij projecten of initiatieven.

 • Vernieuwing riolering, bestrating en groen rondom Sint Jeroensweg

  (17-04-2018)

  Van maandag 23 april 2018 t/m medio oktober 2018 gaan we aan de slag in de Sint Jeroensweg en omgeving. Dit doen we in meerdere fasen. De riolering, bestrating en openbaar groen worden aangepakt. De omleidingen voor het verkeer worden met borden aangegeven.

 • Evenementenstad van het Jaar

  (17-04-2018)

  Noordwijk is ‘Evenementenstad van het Jaar’ in de categorie gemeente tot 100.000 inwoners. De thematische aanpak van evenementen waarvoor Noordwijk heeft gekozen heeft succes. De kustgemeente inspireert de evenementensector.

 • Nu geen plannen met Noordwijks’ gasveld

  (20-03-2018)

  “Wij hebben geen plannen in Noordwijk”, aldus de NAM. Die aan de Leeweg nabij Noordwijk een locatie heeft. Het is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland.

 • Speciaal grondbeleid voor Offem Zuid

  (26-01-2018)

  De gemeenteraad stelde op donderdag 25 januari 2018 de nota over het beheer van de bodem in het plangebied Offem Zuid ongewijzigd vast. Deze nota bestaat uit 2 delen: A en B. In deel A staat algemeen beleid. Deel B gaat over specifiek beleid voor Offem Zuid. Alle 2 de delen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

Archief