Natuur

In Noordwijk is de natuur altijd dichtbij.

Strand en duinen

Op het brede strand zoeken meeuwen en strandlopertjes naar voedsel. De schelpen laten iets van het leven op de zeebodem zien. De Coepelduynen richting Katwijk en de Noordduinen richting Zandvoort zijn van Europese betekenis (Natura 2000). Verder noordwaarts liggen de Amsterdamse Waterleidingduinen, het grootste wandelgebied van West-Nederland en het enige gebied waar je buiten de paden mag struinen. In de duinen wisselen stuifkuilen af met bloemrijke valleien en schaduwrijke bossen. Het hele jaar door zijn hier vogels, konijnen, vossen en herten te zien.

Bollenvelden, graslanden en landgoederen

Achter de duinen ligt de Bollenstreek met bollenvelden, graslanden en landgoederen. Via fietsroutes is dit gebied prima te verkennen. Een uitgebreid wandelnetwerk van boerenlandpaden zorgt voor een intensieve beleving van dit unieke landschap.

Openbaar groen

Naast de beschermde natuur in het buitengebied, is er ook natuur binnen de bebouwde omgeving te vinden. Openbaar groen bepaalt voor een groot deel de sfeer van woonwijken. Deze natuur heeft tevens waarde voor dieren en planten. Zo liggen in Noordwijk wegbermen met bijzondere plantengroei.

Bij nieuwbouw en renovatiewerk wordt al bij de planning rekening gehouden met de natuur. Bij sloop wordt vooraf onderzocht in hoeverre vleermuizen en vogels van de oude gebouwen gebruik maken en zo nodig wordt naar vervangende ruimte gezocht. In het gemeentelijke groenbeheerplan is beschreven hoe het openbaar groen wordt beheerd.

Natuurbeleid

Binnen de gemeente leeft een breed gedragen besef van de waarde van natuur en het belang ervan voor de leefomgeving. Natuur is een indicatie voor kwaliteit, zeker in Nederland en al helemaal in de randstad. Bij de enquête die de gemeente hield om te komen tot de Toekomstvisie Noordwijk 2025 gaf negentig procent van de respondenten aan natuur zeer belangrijk te vinden. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er een natuurbeleidsplan werd opgesteld. Dit plan is in 2006 vastgesteld.

Natuurbeleidsplan: Natuurlijk Noordwijk

Het natuurbeleidsplan geeft een uitgebreid overzicht van de natuurgebieden, hun ligging, hun karakteristieken, een beschrijving van dier- en plantensoorten, toegang en het soort beheer. De brochure Natuurlijk Noordwijk geeft meer informatie over de natuurgebieden en recreatiemogelijkheden.

Groene verbindingen

Ter versterking van het Natuurbeleidsplan is in 2009 het rapport Groene verbindingen door Noordwijk vastgesteld. In dit rapport wordt de noodzaak tot het creëren van de reeds voorgestelde ecologische verbindingen, in het licht van de klimaatverandering, verder onderbouwd.

Zie ook