Manier van vergaderen

De raadscommissie en gemeenteraad vergaderen 's avonds in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen of om mee te praten of in te spreken. Dit kan niet bij alle stukken. De agenda en stukken worden altijd vooraf gepubliceerd.

Cyclus vergaderingen van raadscommissie en gemeenteraad

Eens in de 3 weken is er vindt er op dinsdag een commissievergadering plaats en in diezelfde week op de donderdagavond een raadsvergadering. De commissievergadering is bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering en heeft een informerend karakter. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Beslotenheid is een uitzondering, maar is soms wel nodig als bijvoorbeeld de belangen van de gemeente geschaad kunnen worden bij een openbare behandeling.

Vergadering raadscommissie: informatief en beeldvormend

De stukken op de agenda van een raadscommissie worden ingedeeld als A-,B- of C-stuk.

  • A-stukken zijn voorstellen over onderwerpen die voor de gemeente Noordwijk erg belangrijk zijn.
  • B- en C- stukken zijn voor de gemeente Noordwijk van minder groot belang of invloed.

Tijdens de commissievergadering wordt de besluitvorming voorbereid die in de raadsvergadering plaatsvindt. De commissieleden kunnen dan vragen stellen aan de wethouder en aan mensen die zich hebben opgegeven om in te spreken.

Werkwijze A-,B- en C-stukken

Meepraten kan alleen over A-stukken. Daardoor kan de raad zich een beeld vormen over het onderwerp, over wat er speelt en wat belangrijk is om mee te nemen in het debat en besluit. De behandeling van de A-stukken vindt 3 weken later plaats. Voor de B- en C-stukken geldt dat hierover twee dagen later al in de raadsvergadering een besluit kan worden genomen. Dit gebeurt alleen als de commissie het stuk goedkeurt voor een snelle procedure. Als er vragen of aanpassingen nodig zijn van het stuk. Dan schuift het stuk 3 weken door naar de volgende raadsvergadering.

Raadsvergadering: debat en besluit

Tijdens de raadsvergadering vindt het debat en de besluitvorming plaats. De raad debatteert dan over de A-stukken uit de commissievergadering en neemt hierover een besluit.  Tijdens de raadsvergadering kunnen moties en amendementen worden ingebracht. Ook hierover vindt een discussie en besluitvorming plaats.