Cultureel erfgoed

Noordwijk is rijk aan sporen en verhalen over de geschiedenis van de gemeente. De sporen zijn te zien in de kerken, huizen, straatpatronen en graven. Ook de bodem bevat sporen over oude bewoning en hoe het Noordwijkse grondgebied gebruikt werd. Musea tonen klederdracht, foto's en schilderijen. Verhalen worden verteld tijdens rondleidingen en in vele boeken over Noordwijk en zijn verleden. Deze sporen en verhalen samen vormen het Noordwijks erfgoed. De gemeente beschikt over een erfgoednota, erfgoedverordening en een stimuleringsregeling beschermde gemeentelijke monumenten.

Cultuurhistorische waardenkaart

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd, dat de ruimtelijke ordening een samenhangende afweging van alle belangen behelst. Tot die belangen wordt ook het cultureel erfgoed gerekend. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is daarom de verplichting vastgelegd om in de ruimtelijke ordening “rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten”. Veel gemeenten kiezen ervoor om een cultuurhistorische waardenkaart op te stellen, waarin is aangegeven wat er aan cultuurhistorie en (onroerend) erfgoed op hun grondgebied is en wat zij daarvan waardevol vinden.

De gemeente Noordwijk werkt op dit moment aan het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart met het doel om cultuurhistorische waardevolle structuren en gebieden adequaat in bestemmingsplannen c.q. omgevingsplannen te kunnen verankeren. Bij het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart wordt het erfgoedveld (historische verenigingen) nauw betrokken.