Vergaderwijze

Eén keer per drie weken vindt er op dinsdag een commissievergadering plaats en in diezelfde week op de donderdagavond een raadsvergadering. De commissievergadering is bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering en heeft een informerend karakter.
Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Beslotenheid is een uitzondering, maar is soms wel nodig als bijvoorbeeld de belangen van de gemeente geschaad kunnen worden bij een openbare behandeling.

Commissievergadering: informatief en beeldvormend

De agendastukken worden ingedeeld als A-,B- of C-stuk op de agenda van de commissievergadering. A-stukken zijn voorstellen over onderwerpen die voor de gemeente Noordwijk erg belangrijk zijn. Voor B- en C- stukken neemt de invloed of het belang af. Tijdens de commissievergadering wordt de besluitvorming voorbereid die in de raadsvergadering plaatsvindt. De commissieleden kunnen dan vragen stellen aan de wethouder en aan mensen die zich hebben opgegeven om mee te praten.

Werkwijze A-,B- en C-stukken

Meepraten geldt overigens alleen voor de A-stukken. Daardoor kan de raad zich een beeld vormen over het onderwerp, over wat er speelt en wat belangrijk is om mee te nemen in het debat en besluit. De behandeling van de A-stukken vindt 3 weken later plaats. Voor de B- en C-stukken geldt dat hierover twee dagen later al in de raadsvergadering een besluit kan worden genomen. Dit gebeurt alleen als de commissie het stuk ‘rijp acht’ voor een snelle procedure. Als er vragen of aanpassingen nodig zijn, schuift het ook drie weken door naar de raadsvergadering net als de A-stukken. Voor meer informatie zie de uitleg indeling agendastukken.

Raadsvergadering: debat en besluit

Tijdens de raadsvergadering vindt het debat en de besluitvorming plaats. De raad debatteert dan over de A-stukken uit de commissievergadering en neemt hierover vervolgens een besluit. Tijdens de raadsvergadering kunnen moties en amendementenworden ingebracht. Ook hierover vindt een discussie en besluitvorming plaats.

Inspreken of meepraten

Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken of meepraten over geagendeerde onderwerpen. Meepraten kan dan uitsluitend over de A-stukken op de commissieagenda.

Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken zowel over geagendeerde onderwerpen als over onderwerpen die niet op de agenda staan. Meepraten is dan niet mogelijk.

Vergaderdata en stukken digitaal

De raads- en commissievergaderingen starten om 20:00 uur. De vergaderdata kunt u vinden onder vergadering en stukken op http://noordwijk.raadsinformatie.nl/

Aanmelden om mee te praten of in te spreken

De raad hoort graag uw mening over de onderwerpen. Wilt u meepraten of wilt u inspreken? Aanmelden kan bij de raadsgriffie per e-mail griffie@noordwijk.nl of telefonisch (071) 36 60 429 tot 24 uur voor het begin van de vergadering onder vermelding van het onderwerp.

Thuis een raadsavond volgen

Het verloop van de raads- en commissievergaderingen kunt u ook thuis volgen. Dit kan via de website van Bollenstreekomroep (Bo).

Raadsavond live luisteren:

Ook via het radiokanaal van Bo kunt u de vergaderingen beluisteren: in de ether op 105.3 FM en via de kabel op 88.1 FM.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk