Griffie

In de Wet dualisering gemeentebestuur is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffier moet hebben. De gemeente Noordwijk heeft een eigen raadsgriffie met vier medewerkers. Kort gezegd is de griffie het dagelijks ondersteunend bureau van de gemeenteraad.

Het doel van de raadsgriffie

 • Het ondersteunen en adviseren van de raad en de commissies bij de uitoefening in haar functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan;
 • Het stimuleren van de duale werkwijze van de raad. 

De taken van de raadsgriffie

 • Secretariële ondersteuning (voorbereiding agenda, verspreiding raads- en commissiestukken, verslaglegging, afspraken maken, afdoening van brieven e.d.)
 • Coaching, wegwijs maken in werkwijzen, procedures e.d.
 • Informatieverstrekking (verzamelen en verwerken van informatie, het verlenen van hulp bij redactionele vormgeving, samenvattingen van belangrijke documenten e.d.)
 • Technische bijstand (formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, voorbereiden van interpellaties, vragen e.d.)
 • Adequate voorbereiding en goed verloop van raads- en commissievergaderingen, goede organisatorische voorbereiding van de raadsvergaderingen
 • Communicatie (intern en extern)
 • Opleiding en vormingsfaciliteiten
 • Beleidsadvies
 • Bijstand bij de uitoefening in het recht van onderzoek, overige onderzoeksfaciliteiten en onderzoeksbudget. 

De medewerkers

De griffie bestaat uit:

Griffier (interim)
Mevrouw G.C.I. (Guda) Kager
T (071) 36 60 280
E g.kager@noordwijk.nl

Ondersteuning Griffie
mevrouw W. (Wieke) Barends
T (071) 36 60 429
E griffie@noordwijk.nl

U bevindt zich hier : Home > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Griffie
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk