Burgerinitiatief en gemeentelijk referendum

Burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Noordwijk. Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Niet alle onderwerpen komen in aanmerking. Het moet over iets gaan wat tot de bevoegdheid van de raad hoort. Het kan geen klacht zijn over het gedrag van het gemeentebestuur. Tevens kan het geen vraag over gemeentelijk beleid betreffen, geen bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur en geen onderwerp waar de Raad nog niet lang geleden een beslissing over heeft genomen.

Iedere inwoner vanaf 18 jaar en stemgerechtigd kan een onderwerp op de agenda van de raad laten plaatsen door als burger een uitgewerkt voorstel in te dienen. Wel zijn 100 handtekeningen van andere Noordwijkers nodig om het verzoek te ondersteunen. Het verzoek, gericht aan de voorzitter van de raad, de burgemeester, moet schriftelijk ingediend worden:

Gemeenteraad Noordwijk
t.a.v. de voorzitter, dhr. J. Rijpstra
Postbus 293
2201 HW Noordwijk

Wanneer het onderwerp op de agenda staat worden de initiatiefnemers uitgenodigd om het voorstel toe te lichten.

Gemeentelijk referendum

Soms heeft de gemeenteraad de behoefte om de mening van de inwoners te peilen over één specifiek onderwerp of project in Noordwijk. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Noordwijk over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een referendumverordening vastgesteld. Hierin zijn de voorwaarden voor het houden van een referendum opgenomen. Het raadgevend referendum kunt aanvragen middels het formulier inleidend verzoek raadgevend referendum.

In Noordwijk bestaan twee vormen:

 • Raadgevend referendum
  Bij een raadgevend referendum ligt het initiatief bij de inwoners. Het referendum gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit wil gaan nemen. Inwoners kunnen dan voor of tegen dit besluit stemmen.
 • Raadplegend referendum
  De gemeenteraad van van Noordwijk kan haar inwoners bij de besluitvorming betrekken. Het raadplegend referendum is ingesteld om inwoners van Noordwijk in een vroeg stadium naar hun mening te kunnen vragen over een bepaald onderwerp. Bij een raadplegend referendum ligt het initiatief bij de gemeenteraad. Inwoners kunnen dan voor of tegen dit besluit stemmen.

Referendabele besluiten

Concept raadsbesluiten kunnen onderwerp zijn van een referendum, met uitzondering van besluiten:

 1. over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en, schenkingen;
 2. over de hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers en hun nabestaanden;
 3. de vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit voortvloeiende besluiten met betrekking tot de griffier en de medewerkers van de griffie;
 4. over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en de rekening;
 5. over de vaststelling van gemeentelijke tarieven en belastingen;
 6. over het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten;
 7. in het kader van deze verordening;
 8. ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;
 9. die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden;
 10. besluiten over ingediend burgerinitiatief.
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk