Wat vindt de gemeenteraad van de Perspectiefnota 2024-2027?

4 juli 2023, 14:07
Wat vindt de gemeenteraad van de Perspectiefnota 2024-2027?

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota tijdens de raadsvergadering van 4 juli. In de nota schetst het college van burgemeester en wethouders de financiën van de gemeente voor de periode 2024-2027.

Welke keuzes maakt de raad?

Op de lange termijn krijgt de gemeente te maken met een structureel tekort op de begroting. Daarom doet het college in de Perspectiefnota voorstellen voor bezuinigingen. Het college legt de raad ook de keuze voor De Schelft te herbouwen met alleen een zwembad.

De raad beslist

Het is aan de gemeenteraad om besluiten te nemen over de lange termijn financiële keuzes. Hieronder laten de 11 partijen in de Noordwijkse gemeenteraad je alvast zien wat hun inbreng in het raadsdebat zal zijn.

CDA

Bezuinigen en rentmeesterschap

Vanaf 2026 moeten we zoals het er nu naar uitziet flink bezuinigen. Ten opzichte van andere gemeenten doen wij het financieel overigens nog steeds goed. In de gemeente Noordwijk hebben we namelijk een goed economisch model waardoor wij in verband met het toerisme de mogelijkheid hebben eigen inkomsten te creëren. Deze kunnen vervolgens deels worden ingezet ten bate van de inwoners. Daar moeten wij spaarzaam op zijn.

Tegelijk moet er iets gebeuren om rond te komen. Er moeten dan ook keuzes gemaakt worden. Het CDA kiest er voor om juist deels wat meer inkomsten te genereren door middel van het verhogen van de belasting die toeristen betalen, en de rekening niet bij haar inwoners te leggen. Deze hebben het gezien de stijging van de inflatie al zwaar genoeg. Wel is van belang op te blijven letten dat we de belastingen voor toeristen niet te hoog maken. De ruimte is beperkt. Onze bijzondere positie en gastvrijheid moeten we wel zien te behouden.

D66

Een terechte maar trage start

Noordwijk moet de broekriem aanhalen, vanaf 2026 ca € 3,5 miljoen per jaar. D66 heeft al bij de begroting 2022 een onderzoek gevraagd naar bezuinigingsmogelijkheden (‘zero based review’).
Niet hap snap, maar met de achterliggende vraag of er Noordwijks beleid is dat weinig effect heeft en daardoor zonder veel pijn kan worden beëindigd, of door belanghebbenden zelf kan worden betaald. Wij zijn blij dat dit onderzoek vorig jaar gestart is, maar het is nog niet klaar en het tempo ervan moet wat ons betreft omhoog.

Om het gat niet nog groter te maken, was D66 al in april voor een Schelft scenario waarin de tijdelijke sporthal langer gebruikt wordt. Met de meeste overige voorlopige bezuinigingsvoorstellen van B&W kunnen we instemmen (met uitzonderingen, zoals op de Rekenkamer). Ook hebben wij nog extra wensen, zoals biodiversiteitsbevordering, een ‘no brainer’ voor een Kuuroord.
Wij rekenen erop dat er in de komende maanden ruimte blijft voor inbreng van alternatieve bezuinigingsmaatregelen uit de ‘zero based review’.

GroenLinks

Noordwijk, neem je verantwoordelijkheid!

GroenLinks investeert in onze leefomgeving. Sport en cultuur worden volop gefaciliteerd in alle dorpskernen, met inclusiviteit als onvoorwaardelijk onderdeel. Samen de schouders onder de energietransitie en richting een circulaire economie. Noordwijk bestaat niet uit coalitie en oppositie, maar uit ons allemaal.

Een mooie entree van Noordwijk én betaalbare woningen, kan gewoon! Bijna Energie Neutraal maakt structureel plaats voor Energie Neutraal. Betaalbare woningen zijn onvermijdelijk om onze kinderen, mantelzorgers en alle medewerkers in de dienstverlening, onderwijs en zorg te huisvesten.

GroenLinks Noordwijk zet zich onverminderd in voor alle kwetsbare inwoners. Zij verdienen ruimhartige en passende ondersteuning. Welvarend Noordwijk MOET verantwoordelijkheid nemen voor iedereen. Doelmatigheid vooropgesteld. De financiële reserves worden ingezet om wachtlijsten in de zorg te voorkomen, voorzieningen naar zorgbehoefte te indiceren en duurzaamheidsleningen voor zowel inwoners als ondernemers beschikbaar te stellen.

Lijst de Moor

Het weerbericht van Noordwijk

Minder geld uit het Gemeentefonds en een opschalingskorting, doordat Noordwijk eigenlijk te klein is. De voorstellen van het college getuigen van een zorgvuldige afweging van belangen. Lijst de Moor zal de besluitvorming in de raad van 4 juli actief volgen en aansluiting zoeken bij amendementen op onderdelen, die de gemeenschap ten goede komen.

Een aantal eerder beoogde bezuinigingen in het Programma Veiligheid zijn door het college zelf al teruggedraaid. Geen beduidende vermindering in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en handhaving van cameratoezicht op de Grent en bij de milieuparkjes.
Voor De Schelft zal gekozen moeten worden voor een acceptabel scenario, dat recht doet aan de belangen van onze gemeenschap: voldoende zwemwater in de noordelijke Bollenstreek en acceptabele accommodatie voor sport en cultuur. Op de lange termijn de vraag of Noordwijk financieel op eigen benen kan blijven staan. Maar…. dat is een proces van jaren en dat overstijgt de Perspectiefnota.

METLEF

Lange Leve het Optimisme!

Na jaren van goede financiële resultaten mag je vertrouwen in de toekomst. In de raad lopen we echter steeds vaker tegen een JA-MAAR muur op. Schijnbaar komen er donkere wolken uit Den Haag waaruit we financieel worden aangevallen. Besturen is niet voor bange bestuurders, denken wij.
METLEF houdt mede daarom vast aan de bouw van De Schelft met zwembad en (eventueel met vertraging) een nieuwe hal. Het besluit maken we nu wel in 1 keer. METLEF is overtuigd en optimistisch dat het allemaal binnen de toekomstige begroting(en) gaat passen.

Duurzame energie heeft een enorm potentieel voor Noordwijk. Als gemeente dus blijven investeren in samenwerking met bedrijven om zonnekracht maximaal om te zetten naar energie voor iedereen.
Volop kansen in woningbouw. Stop met maken van planlijsten. Laat bouwversnellers MET MANDAAT snel de beloofde huizen bouwen. Cybercrime groeit explosief en kent veel slachtoffers. METLEF maakt een voorstel voor een praktisch noodplan voor inwoners en ondernemers. Noordwijk Digitaal Veilig!

Lijst Salman Noordwijk

Perspectief: Onnozel versus Realistisch….

Ietwat terugkijken en constateren wat beter had gekund, maar veel meer nog ‘hoe nu verder’. Daar zijn we nu beland, vandaag. Financieel heeft een lokale overheid te maken met landelijke, regionale maar vooral LOKALE ontwikkelingen. Anticiperen is daarom zeer belangrijk voor een gemeentebestuur.

Ontwikkelen, verbeteren en aansluiten bij de echte behoeften van de inwoners. En terugkijkend is een samengaan van 2 woongemeenschappen -bestuurlijk- niet altijd positief te noemen. De komende Perspectiefnota staat in het licht van redelijke investeringen en meer kijkend naar de daarop volgende jaren naar forse bezuinigingen.

Financiële keuzes maken is een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeentebestuurders. Gemeenteraadslid zijn is niet vrijblijvend. Nu verantwoording nemen en ver in de toekomst durven en moeten kijken is een must. Lijst Salman Noordijk is en blijft liberaal èn sociaal.

NZLokaal

Verstandig omgaan met geld!

Financieel zijn het roerige en onzekere tijden. We kunnen door deze onzekerheid natuurlijk niet stoppen met nieuwe plannen maken die geld kosten, de wereld draait immers gewoon door en we moeten verder.
Dat deze onzekerheid een grote rol speelt bij de nieuwbouw van De Schelft is logisch. Ondanks dat is NZLokaal van mening dat we het geld moeten zien te vinden en nog voorzichtiger met het gemeenschapsgeld om moeten gaan.

Er wordt helaas nog te vaak onnodig geld uitgegeven. Bijvoorbeeld door bomen te planten die door slechte verzorging niet overleven en opnieuw geplant moeten worden. En bij de Gooweg eerst het water laten verbreden wat later weer versmald moet worden!

Om de hoge kosten voor De Schelft te compenseren zijn we als partijen gezamenlijk naarstig op zoek naar geld om de exploitatiekosten te compenseren. Dat de raad dat zelf moet doen is niet gebruikelijk maar we gaan ons uiterste best doen om dit voor elkaar te boksen. Zo moeten we samen zoeken naar een oplossing. NZLokaal staat er in ieder geval positief in!

PvdA

De breedste schouders de zwaarste lasten

Het college heeft een pakket aan bezuinigingen samengesteld om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Een deel van de keuzes kunnen we volgen. Daar had wat ons betreft zelfs best nog een schepje bovenop gekund. Hogere parkeertarieven en toeristenbelasting vinden wij verstandige keuzes. Zeker omdat je in andere gemeenten als snel meer betaalt.

Maar daar waar bezuinigen betekent dat we meer vuiligheid en onveiligheid op straat krijgen, het wegenonderhoud minder wordt, u een hogere rioolheffing betaalt en senioren minder gaan bewegen….. dán zou de PvdA andere keuzes maken. Wij zouden kiezen voor bezuinigen op de Economic Board, Space Campus en Noordwijk Marketing.

De PvdA stelt voor bedrijven net als inwoners een gemiddeld gemeentelijk belastingtarief te rekenen. Dat levert al snel twee miljoen op. Als we als gemeente de ‘tering naar de nering’ moeten gaan zetten en we toch al 8 miljoen meer uitgeven aan ons ambtelijk apparaat dan vergelijkbare gemeenten, zetten we grote vraagtekens bij de bijna 1 miljoen extra personele inzet.

Partij voor de Inwoners

In de Perspectiefnota kijken wij vooruit. En niet alleen financieel. Er is meer.

Natuurlijk zijn wij het niet met alle uitgaven eens en zouden soms andere keuzes maken. Zo vinden wij bijna een half miljoen uitgeven aan de Biënnale waarvoor er dan een beeld van een varken in de duinen komt en een verbeelding van de evolutieleer van Darwin op een vroegere begraafplaats van een kerk, iets dat wij niet zouden doen. Wij zouden voor een deel van dat geld liever pepers gekocht hebben en daarmee het college voeren. Opdat zij meer tijd besteden aan bijvoorbeeld de woningbehoefte van onze inwoners. Nog steeds zitten er veel gewone burgers al jaren netjes op hun beurt te wachten op een woning.

Wij willen, ook als gemeente, graag democratisch zijn, maar een democratie heeft transparantie, openheid en vertrouwen nodig. En dat is nu net iets waar onze gemeente uitermate zwak in is.

Waar wij met u aan willen werken is dat onze gemeente ook weer gewoon een gemeenschap wordt. Een groep samenwonende inwoners die zich samen verantwoordelijk voelen. Open, eerlijk en transparant.

PUUR

Visie en daadkracht nodig voor een gezonde toekomst

Het huishoudboekje van de gemeente ziet er na 2025 niet zo fraai uit. Door minder geld van de overheid wordt 2026 het ‘ravijnjaar’ genoemd. Er moeten keuzes wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat Noordwijk niet in de rode cijfers duikt.

Eerst de opgave, dan het plan en dan het geld. Dit zou de volgorde moeten zijn, maar in de praktijk is het vaak omgekeerd. We houden 11 miljoen over omdat in 2022 veel projecten niet zijn uitgevoerd. Onderhoud aan wegen, groen en wijken is deels blijven liggen. Investeringen in verduurzaming en energietransitie nauwelijks gedaan. Het ontbreekt aan daadkracht.

De Perspectiefnota zou moeten aansluiten bij de visie van het college, maar wat is die visie? Wat gaan we doen aan het tekort aan betaalbare woningen of elektriciteit? Hoe helpen we inwoners met verduurzamen van hun woning? Wat doen we aan de parkeeroverlast? Een extra zwembad in onze gemeente is dat werkelijk nodig en verantwoord in deze tijden van onzekerheid?

Op 4 juli zal tijdens de raadsvergadering hopelijk duidelijkheid komen. Er is daadkracht nodig om Noordwijk te behoeden voor achteruitgang.

VVD

Samen voor een sterke gemeente

Als je de politiek een beetje volgt mag het geen verrassing zijn dat deze Perspectiefnota getekend wordt door de jaren 2026/2027. Een compliment gaat uit naar het college en ambtenaren voor het vertalen van dit financieel sobere vooruitzicht in een heldere, gefundeerde Perspectiefnota. Twee zaken willen we uitlichten.

Samen voor veilige dorpen

Bezuinigingen worden doorgevoerd op veiligheid en ondermijning. In een gemeente die de ambitie heeft om de veiligste van Nederland te worden is dit opmerkelijk. Na kritische vragen is ons toegezegd dat de portefeuillehouder er alles aan doet om onze dorpen veilig te houden en ons zal informeren wanneer dit financieel niet dreigt te lukken. Indien nodig kunnen we hierop dus nog bijsturen.

Samen voor onze verenigingen

Voor “de nieuwe Schelft” is gerekend met een zwembad en het behouden van de tijdelijke voorziening. Wij gaan hier een wijzigingsvoorstel voor indienen welke uitgaat van scenario 6: (kleine) sporthal met zwembad. Hierbij laten wij zien dat dit mogelijk is zonder onze inwoners en ondernemers direct te raken.

Volg de raadsvergadering

Je kunt de bespreking van de Perspectiefnota op 4 juli vanaf 19.30 uur volgen via de livestream. Of later terugkijken op een moment dat het jou uitkomt.

Reageren?

Wil je in contact komen met de raad? Dat kan via griffie@noordwijk.nl. Wil je reageren op de bijdrage van een partij? De raadsleden en hun contactgegevens vind je op de webpagina Wie-is-wie.

Zie ook online de inbreng van de partijen.