Raad besluit over openbaar groen en noodsteun

30 maart 2023, 14:08

Op 28 maart 2023 nam de gemeenteraad van Noordwijk onder andere besluiten over het Beheerplan groen en noodsteun aan maatschappelijke instellingen vanwege de energiecrisis. De raad nam ook 3 actuele moties aan.

Oevers

Het raadsvoorstel over de oevers van de Haarlemmertrekvaart stond oorspronkelijk als hamerstuk op de agenda van de vergadering. De raad besloot dit raadsvoorstel niet te behandelen maar opnieuw in de raadskalender in te plannen zodat het eerst uitvoerig in de commissie besproken kan worden. 

Beheerplan groen 

In het ‘Beheerplan groen 2023-2027’ doet het college voorstellen voor kaders voor het openbaar groen in Noordwijk. Daarmee zorgt het college dat de uitganspunten en kwaliteitsniveaus voor het openbaar groen zijn gelijk in alle dorpskernen en het budget daarop aansluit. 

D66 diende met GroenLinks, NZLokaal, PvdA en PUUR 2 amendementen in om het raadsvoorstel te wijzigen. In een amendement stelden de fracties onder andere voor het onderhoudsniveau van het Buitengebied aan te passen naar kwaliteitsniveau B. Het tweede wijzigingsvoorstel ging over aanvullende maatregelen op het gebied van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. 

Na de discussie in de raad gaf wethouder Alkemade aan dat over twee maanden bij de Perspectiefnota meer duidelijkheid zal zijn over de financiering op de langere termijn, en adviseerde daarom de amendementen niet nu maar bij de Perspectiefnota in te dienen. Na afstemming met de andere fracties en het college gingen de indieners daarmee akkoord. De fracties zullen later dit voorjaar met een nieuw voorstel komen. Het raadsvoorstel werd vervolgens unaniem aangenomen.

Noodsteun aan maatschappelijke organisaties

Dit raadsvoorstel voor een noodfonds is de uitwerking van een eerder unaniem aangenomen motie om maatschappelijke instellingen die problemen ondervinden door de energiecrisis financieel te ondersteunen. 

Het door de PvdA ingediende amendement op het voorstel werd vanwege de afwezigheid van het fractielid van de PvdA ingebracht door GroenLinks. In het amendement stelt de fractie voor het besluit te splitsen, en advies en ondersteuning voor ondernemers concreet in te vullen met een budget. Het amendement werd door de raad verworpen met 8 stemmen voor en 17 tegen. Het raadsvoorstel werd aangenomen met 23 stemmen voor en 2 tegen. 

Actuele moties

Tijdens de raadsvergadering dienden fracties 3 actuele moties in.

  • In de actuele motie ‘Alles begint met een plan’ roepen GroenLinks en PUUR het college op voor het einde van het 3e kwartaal te starten met het ruimtelijk proces om woningen te bouwen op de gronden van Verloop en Admiraal de Witt terrein, zodra daar de parkeerfunctie stopt. Meerdere fracties en het college ondersteunden de wens om, na de participatie met de omwonenden, zo snel mogelijk te starten met de bouw. De motie werd aangenomen met 23 stemmen voor en 2 tegen. 
  • GroenLinks en PUUR dienden ook een actuele motie in over spoedzoekers. In de motie vragen de fracties om één definitie van urgente woningzoekenden binnen Holland Rijnland, recente en concrete gegevens over de aantallen spoedzoekers, en ze vroegen het college de raad hierover voor het zomerreces 2023 te informeren. De gemeenteraad nam de motie aan met 22 stemmen voor en 3 tegen.
  • De fracties van Lijst de Moor en PUUR riepen in een actuele motie het college op om positief te adviseren over het verzoek van de regionale dierenambulance om financiële ondersteuning. Ook deze actuele motie werd door de raad aangenomen, met 22 stemmen voor en 3 tegen.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online terugkijken

Zoekt u de inbreng van een raadslid?

Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.