Herenweg 21-23 – Noordwijk

26 april 2023, 15:45

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over ‘Herenweg 21-23 – Noordwijk’. In de brief vraagt het college de raad het raadsvoorstel versneld te behandelen. Daar is alle reden toe. Het gaat om 13 woningen waarvan vier in het sociale huursegment en een nuttige verkeersverbinding.

Klaar voor de volgende stap

De procedures zijn achter de rug. Het ontwerpbestemmingsplan heeft samen met de ontwerpomgevingsvergunning vanaf 1 februari jl. gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dat is nu afgerond. Plan, vergunning de procedures dienen het volgens de regels mogelijk maken van ‘Herenweg 21-23 – Noordwijk’. Het gaat om de oprichting van een appartementengebouw met 13 eenheden en de aanleg van een langzaamverkeersverbinding. De drie ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot wijzigingen. Wel is een actualisering van de stikstofberekening doorgevoerd.

Versnellingsverzoek

Eigenlijk is alles doorlopen om nu snel een raadsvoorstel op te stellen. Dat gaat ook gebeuren. Ondertussen vraagt het college in een collegebrief de raad om het raadsvoorstel over ‘Herenweg 21-23 – Noordwijk’ snel te bespreken. Normaliter zou dit betekenen dat de behandeling van dit voorstel door uw raad op 26 september 2023 zou plaatsvinden, maar vanwege het spoedeisende karakter van het project wordt uw raad verzocht om dit voorstel te behandelen in uw vergadering van 27 juni aanstaande.

Meer woningen en een nuttige weg

Daar heeft het college goede redenen voor. Er staat grote druk op het realiseren van woningbouw. In gemeente Noordwijk is er een enorme vraag naar nieuwbouwwoningen. Hier gaat het om een plan met vier woningen in het sociale huursegment. Ook wijst het college op het belang van de aanleg van een langzaamverkeersverbinding vanuit Offem Zuid. Nuttig zeker nu de woningbouw daar vergevorderd is. Deze verbinding kan tevens dienstdoen als calamiteitenroute. Lees ook de collegebrief aan de gemeenteraad ‘Versnellingsverzoek bestemmingsplan en omgevingsvergunning Herenweg 21-23 Noordwijk’.