Gemeente Noordwijk ondertekent Regionale Realisatieagenda Wonen met stemverklaring

15 maart 2023, 14:27

Op 14 maart ondertekende wethouder Alois Eberharter namens het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk de Regionale Realisatieagenda Wonen Regio Holland Rijnland.

De gemeente gaf bij de ondertekening de onderstaande stemverklaring af: “Gelet op de democratische legitimiteit prevaleert voor de gemeente Noordwijk in geval van een tekstuele tegenstrijdigheid tussen de Regionale Woonagenda en de ondertekende Regionale Realisatieagenda Wonen Regio Holland Rijnland d.d. 14 maart 2023 de tekst van de Regionale Woonagenda en – in het verlengde daarvan – de door de raad vastgestelde Noordwijkse Woonvisie 2020 -2030, in het bijzonder met betrekking tot de woningbouwsegmentering.”

Waarom een stemverklaring

Door middel van een stemverklaring maakt het college bij de ondertekening een voorbehoud. Het college vindt deze Realisatieagenda een nuttig instrument. Het college is het eens met de basis van de Regionale Realisatieagenda Wonen. Ook vindt het college het belangrijk, dat de woningbouwproductie op gang blijft en zo mogelijk wordt versneld. Tegelijktijdig heeft het college een kanttekening voor wat betreft de inhoud en het proces. Het college houdt vast aan de woningbouwsegmentering uit de eigen Noordwijkse Woonvisie 2020-2030. Dit doet het college in verband met de democratische legitimiteit. Ook was het proces te strak. Er was voorafgaand aan de ondertekening geen gelegenheid om de Realisatieagenda aan de gemeenteraad voor te leggen. Terwijl het college de volksvertegenwoordigende rol van de raad belangrijk vindt. De Realisatieagenda is daarom wel ondertekend, maar met bovenstaande stemverklaring.

Noordwijkse Woonvisie

De Noordwijkse Woonvisie werd op 26 januari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze Woonvisie werd een segmentering van de woningbouw voor nieuwbouwwoningen vastgelegd: minimaal 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbare woningen, 30% vrij invulbaar. Deze door de raad vastgestelde segmentering is in lijn met de Regionale Woonagenda, waarop de gemeenteraad op 7 maart 2023 heeft besloten om een inspraakreactie in te dienen.

Realisatieagenda Wonen

De Realisatieagenda Wonen faciliteert periodieke gesprekken tussen Provincie, Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten over het aantal te bouwen woningen in de regio Holland Rijnland. Om zo de mogelijkheden op de woningmarkt beter in balans te brengen.

Ondertekenaars

De gemeenten in Holland Rijnland ondertekenden de Realisatieagenda Wonen Holland Rijnland met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en meerdere partijen, waaronder de woningbouwcorporaties.