Wet particuliere beveiligingsinstallaties en recherchebureaus

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04