Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016876