Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28