Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2019-07-01