Besluit externe veiligheid buisleidingen

Wet artikel nummer : 6

http://wetten.overheid.nl/BWBR0028265/2014-11-01#Paragraaf2_Artikel6