Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente? Of heeft uw buurman bouwplannen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze mondeling doorgeven of sturen aan de gemeente.

Alleen ontwerpbesluiten en ontwerpplannen

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet zijn goedgekeurd. De gemeente laat via de gemeenteberichten weten dat er nieuwe besluiten of plannen zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen.

De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het besluit of plan te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing. U krijgt altijd een antwoord op uw ingediende zienswijze. U krijgt hierover bericht nadat het besluit is genomen.

Aanpak

U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit of plan. Dit kan mondeling, per e-mail of brief. De zienswijze moet u sturen aan het bestuursorgaan dat het voorgenomen besluit heeft genomen. Dus het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Mondeling

Maak voor een mondelinge zienswijze een afspraak met de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door met een medewerker.

Per e-mail of brief

Mail uw zienswijze naar gemeente@noordwijk.nl of stuur een brief naar ons. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres.
  • Bij voorkeur uw telefoonnummer.
  • Het besluit of plan waar u het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee. Of schrijf het dossiernummer op.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit of plan.
  • De datum waarop u uw zienswijze schrijft.
  • Uw handtekening. Bij een e-mail een digitale handtekening of een ingescande en ondertekende zienswijze.
  • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening als u namens iemand anders een zienswijze indient.

Bezwaar en beroep

Als u uw zienswijze te laat indient, wordt deze niet-ontvankelijk verklaard. Is uw zienswijze niet-ontvankelijk verklaard, (voor een deel) afgewezen of niet naar tevredenheid meegenomen? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Dit hangt af van welk besluit voorligt. Daarover staat meer in de beantwoording die u krijgt.