Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een zienswijze en klacht indienen, geldt een andere procedure.

Online bezwaarschrift indienen als natuurlijk persoon (Digid)

Online bezwaarschrift indienen als organisatie (eHerkenning)

Waartegen kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken omdat bijvoorbeeld uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen.

Afwijkende procedure

Een aantal organisaties neemt besluiten namens de gemeente. Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan dient u een bezwaarschrift in bij de betreffende organisatie. Op het besluit dat u ontvangt, staat hoe u dit doet. Het gaat om de volgende organisaties:

Het bezwaarschrift

Vermeld in het bezwaarschrift de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het bezwaarschrift geschreven is;
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van bezwaar;
  • uw handtekening.

Termijn indienen bezwaarschrift

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met het indienen van uw bezwaarschrift? Dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

Afhandeltermijn

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 12 weken de tijd. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten voor een onafhankelijke commissie (commissie bezwaar- en klaagschriften). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.