Verslag monumentencommissie

Verslag openbare deelAfbeelding 1

Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout 19 september 2019

Aan : Leden van de Monumentencommissie
Kopie aan : Wethouder J.P. van den Berg
Behandeld door : Jetty van der Gugten
Locatie : Kamer 0.28, Noordwijk
Datum : 19 september 2019
Tijd : 9.00u.
Zaaknummer : 10374

Aanwezige leden : L. Vis, R. Glas, J. Dröge, R.J.N. Daniels, M.H. Zonneveld en J.M. van der Gugten

Belangstellenden : […]

1. Opening en mededelingen

De heer Vis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevr. Bergman heeft zich afgemeld voor de vergadering.

2. Vaststellen verslag vorige vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inspraak

[…] vraagt of de draaischijf gehandhaafd blijft in de oude bollenschuur aan de Langervelderweg 37c. Ook vraagt […] wie er tijdens de verbouwing verantwoordelijk is voor het toezicht.

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de verbouwing, echter er is onvoldoende kennis aanwezig en capaciteit ingeruimd, om te controleren of daadwerkelijk zal worden uitgevoerd wat is beloofd. De Monumentencommissie wordt gevraagd tijdens de bouw zelf op te letten en werkzaamheden te controleren.

4. Langervelderweg 37c, treinrails

Zie agendapunt 3.

5. Herenweg 80, herbestemming bollenschuur

Voor de Herenweg 80 zijn nieuwe tekeningen ingediend, waarbij in het ontwerp inmiddels wel rekening is gehouden met de eis van de commissie om de oorspronkelijke venster- en deuropeningen aan de voorgevel functioneel bruikbaar te laten zijn. De voorgevel van de oude bollenschuur is monumentwaardig.

De Monumentencommissie is positief over de gewijzigde tekeningen veranderingen en gaat akkoord met het plan.

6. Beeklaan 13, vernieuwen antenne installatie

Er is een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van de antenne installatie in en aan de toren van de kerk. In de huidige situatie zijn de antennes van KPN aan de binnenkant geplaatst. In de nieuwe situatie worden er grotere antennes geplaatst, die een groot deel van de gevelopening bij de galmgaten bedekken.Verder wordt er extra apparatuur aan de binnenzijde van de toren aangebracht en in ieder geval wordt de suggestie gewekt dat er extra apparatuur aan de buitenzijde van de toren wordt aangebracht.


Overweging

De nieuwe grotere antennes aan de binnenzijde van de toren hebben invloed op het aanzicht van de kerktoren. Met het dichtzetten van een deel van de galmgaten verdwijnt de open verbinding tussen de klokkenverdieping en de buitenlucht grotendeels. Dit ziet de Monumentencommissie niet als een positieve aanvulling op reeds aanwezige installaties.

De commissie is van mening dat er betere oplossingen te bedenken zijn om een dergelijk formaat antenne meer onzichtbaar weg te werken. Zij zou daarom graag een plan zien waarin dit verder tot uitdrukking komt.

De commissie wil verder graag een aanzicht ontvangen van de gehele binnenzijde van de toren om beter te kunnen beoordelen of de extra te plaatsen apparatuur geen afbreuk doet aan de waarde van het monument.

De Monumentencommissie ziet de aanwezigheid van antennes van een andere maatschappij die aan de buitenzijde van het monument gevestigd zijn niet als een goede oplossing, onverlet of deze legaal zouden zijn geplaatst of niet, en ziet van daaruit ook geen reden voor verdere ontsiering van het monument.

Conclusie

Gelet op bovenstaande kan geen positief advies worden afgegeven.

7. Zonnepark Leeuwenhorster Hoek

Naar aanleiding van het besluit van de raad met betrekking tot de bouw van een zonnepark nabij de invloedsfeer van het landgoed Klein Leeuwenhorst, wil de Monumentencommissie zich alsnog buigen over de plannen. De Monumentencommissie heeft aangegeven hierover onvoldoende te zijn ingelicht en zal zich alsnog buigen over de plannen.


In het licht hiervan wordt nog wel aangegeven dat de aanvraag in twee fasen is ingediend. In de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober wordt er over de 1e fase besloten. Hiermee zou het plan planologisch mogelijk gemaakt worden. Er is één zienswijze voor ingekomen.


Met de aanleg van het zonnepark is het de bedoeling, om 700 woningen van stroom te kunnen voorzien en bij te dragen aan het duurzaamheidsvraagstuk op het landgoed. Er is subsidie nodig om dit plan te realiseren.


Over de 2e fase, het technische gedeelte, kan de Monumentencommissie zich buigen. Daarbij zal ook een verder uitgewerkte ontwerptekening beschikbaar zijn.


De commissie geeft alvast aan dat in het kader van de aanleg van een zonnepark ook een visie nodig is op verduurzaming van het gehele landgoed. Dit zou bijvoorbeeld niet enkel een compensatie moeten zijn voor de kosten van het hoofdhuis op het terrein.


8. Rondvraag

Monique Zonneveld heeft een vraag binnengekregen van de ontwikkelaar betreffende het hoofdgebouw op het Bavoterrein. Het gaat om de klokkentoren boven de hoofdentree.

Er zijn twee staanders geheel doorgerot en twee staanders zijn er slecht aan toe.

Gevraagd is of ze de klokkentoren mogen demonteren door aannemer van der Hengel te Soest.


De commissie vraagt om een plan van aanpak voor demontage.

9. Sluiting en volgende vergadering

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 31 oktober 2019.Vastgesteld d.d. 31 oktober 2019
Ir. L. Vis M.H. Zonneveld

Voorzitter secretarisAfbeelding 2