Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2022

Het kabinet zorgt voor coronasteunmaatregelen om ondernemingen te steunen. Ook gemeente Noordwijk biedt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk noodsteun in de vorm van een financieel vangnet tijdens de COVID-19 crisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor voortbestaan in gevaar komt of op korte termijn dreigt te komen. De vorm van de noodsteun is maatwerk per onderneming. Het gaat om een terug te betalen voorschot, een geldlening, een garantstelling of een andere vorm van financiële noodsteun. Daarvoor staat € 500.000,- klaar.

Noodsteun aanvragen per e-mail

Wie kan een tegemoetkoming aanvragen?

 • Een onderneming, zijnde een rechtspersoon of een onderdeel daarvan, die is gevestigd in de gemeente Noordwijk. En zich richt op het op commerciële basis fabriceren, samenstellen, verwerken, verkopen en dergelijke. Of verhandelen van producten of het aanbieden van diensten of de natuurlijke persoon van wie het beroep is voornoemde activiteiten op commerciële basis te verrichten.
 • De onderneming moet op 1 januari 2022 ten minste 6 maanden gevestigd zijn in de gemeente Noordwijk.

Waarvoor kan ik een tegemoetkoming aanvragen en tot welk bedrag?

 • De noodsteun heeft tot doel een financieel vangnet te bieden tijdens de COVID-19 crisis als er een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming is, waardoor het voortbestaan in gevaar komt of in korte tijd dreigt te komen.
 • De individuele aanvragen kunnen 1 keer worden ingediend en worden verleend tot een maximaal bedrag van € 15.000,-.
 • De hoogte van de noodsteun wordt afgestemd op de omstandigheden en de acute noodsituatie. En is het bedrag dat nodig is om de acute noodsituatie bij de onderneming helemaal of het grootste deel op te lossen, met een maximaal bedrag van € 15.000,-.
 • Bij de hoogte van de noodsteun wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming gelet. De onderneming moet laten zien welke (eigen) inzet zij, in redelijkheid, heeft gedaan om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen of te verminderen.

In welke vorm wordt de noodsteun gegeven?

 • De vorm van de noodsteun is maatwerk per onderneming. Het gaat om een terug te betalen voorschot, een geldlening, een garantstelling of een andere vorm van finaniële noodsteun die past binnen de kaders van de geldende Europese, nationale en gemeentelijke wet- en regelgeving.
 • De noodsteun is incidenteel en is afhankelijk van de duur van de COVID-19 crisis. Structurele ondersteuning is uitgesloten. 
Wat zijn de voorwaarden voor een aanvraag?
 • De onderneming moet aantonen, dat zij niet met eigen inkomen of eigen middelen, waaronder opgebouwde reserves, de financiële nood kan oplossen.
 • De onderneming moet aantonen, dat zij geen of onvoldoende beroep kan doen op het steunpakket van de Rijksoverheid.
Aan welke verplichtingen moet de onderneming voldoen voor een aanvraag?

De onderneming moet:

 1. een zodanig controleerbare administratie voeren dat de gegevens die voor de vaststelling van de noodsteun van belang zijn, kunnen worden nagegaan en inzage kan worden verleend in deze administratie als de gemeente daarom vraagt;
 2. direct maar uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk melding maken aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over gewijzigde omstandigheden, die van belang zijn voor het recht op of de hoogte van de toe te kennen of de uitbetaalde noodsteun;
 3. voor de uitvoering en het toezicht op verzoek van de gemeente inlichtingen geven binnen de door de gemeente aangegeven termijn en schriftelijk als de gemeente daarom vraagt.
Hoe moet de aanvraag worden ingediend en wat moet de aanvraag minimaal bevatten?
 • Noodsteun kan worden aangevraagd bij het college van B&W per e-mail vóór 1 februari 2022. Het college van B&W beslist op uw aanvraag op basis van het advies van de daartoe ingestelde ambtelijke werkgroep.
 • De bepalingen van afdeling 4.4.1. van de Awb (de aanvraag) zijn van toepassing op een verzoek om noodsteun.
 • Uw aanvraag bevat in ieder geval:
  1. De naam en het adres van de onderneming, de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) en de dagtekening.
  2. Een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging namens de onderneming of een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  3. Een schriftelijke onderbouwing van de acute noodsituatie, waarin de onderneming verkeert en de gevraagde noodsteun.
  4. Een beschrijving waarom de onderneming niet in aanmerking komt voor of gebruik maakt van voorliggende voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 5.
  5. Een beschrijving welke (eigen) inspanning de onderneming, in redelijkheid, heeft verricht om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen of te verminderen.
  6. De laatste jaarrekening voorafgaande aan het jaar van aanvraag. Of de laatst opgemaakte financiële verantwoording als geen jaarrekening gepubliceerd hoeft te worden.
  7. Het IBAN-bankrekeningnummer waarop de noodsteun gestort moet worden.
  8. In afwijking van de voorgaande punten is het college van B&W bevoegd om, als het daar aanleiding toe ziet, ook meer of minder gegevens te verlangen.
Wanneer krijg ik reactie op mijn aanvraag?

Binnen 4 weken na 1 februari 2022 neemt het college van B&W een volledig besluit op de ingediende aanvragen.

Bijzonderheden

De Verordening Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 21 december 2021.