Corona noodfonds Noordwijk

Het kabinet zorgt voor coronasteunmaatregelen. Ook gemeente Noordwijk neemt maatregelen om directe hulp te bieden. De gemeente wil ondersteuning bieden bij het beperken van de nadelige gevolgen van de epidemie, daar waar geen andere vergoeding beschikbaar is. Verenigingen, initiatiefnemers uit de culturele- en sportsector en organisaties in het sociaal domein. Daarvoor staat € 1.560.000,- klaar.

Dit noodfonds is niet bedoeld voor ondernemers. Ga voor coronasteun voor ondernemers naar onze pagina Corona noodfonds ondernemers Noordwijk.

Online tegemoetkoming aanvragen als organisatie (eHerkenning)

U kunt de status van uw aanvraag bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Wie kan een tegemoetkoming aanvragen?

 • Een maatschappelijke organisatie kan een tegemoetkoming aanvragen. Dit moet een rechtspersoon zijn zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.
 • De tegemoetkoming wordt alleen gegeven aan maatschappelijke organisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Noordwijk.
 • Maatschappelijke organisaties kunnen per kalenderjaar alleen 1 keer een tegemoetkoming aanvragen.

Waarvoor kan ik een tegemoetkoming aanvragen en tot welk maximaal bedrag?

 • Het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de inwoners door het geven van een tegemoetkoming voor kleine budgetinitiatieven. De jaarlijkse tegemoetkoming is per organisatie maximaal € 5.000,-.
 • Het beperken van de door COVID-19 veroorzaakte economische schade bij maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties die, door de COVID-19 maatregelen, aantoonbaar financiële schade hebben door gemiste inkomsten en/of (onvermijdbare) kosten. Financiële schade waarvoor zij geen of onvoldoende beroep kunnen doen op andere steunmaatregelen. De jaarlijkse tegemoetkoming is per organisatie maximaal € 5.000,-.
 • Het uitvoeren van initiatieven die zich richten op het beschermen van de sociale infrastructuur. De jaarlijkse tegemoetkoming is per organisatie maximaal € 50.000,-.

Wat moet de aanvraag minimaal bevatten?

 • de basisgegevens (adres- en bedrijfsgegevens) van aanvrager;
 • de doelomschrijving en de motivering van de aanvraag;
 • een overzicht van:
  • de gewenste activiteiten met daaraan gekoppeld de te maken kosten voor het uitvoeren hiervan, en/of
  • bewijsstukken van de door aanvrager door de coronamaatregelen geleden of te lijden bedrijfskosten (zoals huur- en inkomstenderving, en gemaakte en/of door hem te maken onvermijdbare en in redelijkheid niet te dragen kosten)
 • wanneer gevraagd: aanvullende (bedrijfs-, financiële- of overige) informatie.

In afwijking van de voorgaande punten mag het college, als het college daar reden toe ziet, ook meer of minder gegevens willen.

Wanneer krijg ik reactie op mijn aanvraag?

Binnen 8 weken wordt er een besluit genomen op uw aanvraag.

Voorwaarden

Wanneer vraag ik een tegemoetkoming aan?

 • Vraag een tegemoetkoming over 2020 op zijn laatst 1 maart 2021 aan. Dit is de sluitingsdatum waarop de aanvraag compleet ingeleverd moet zijn.
 • Vraag een tegemoetkoming over 2021 op zijn laatst 1 oktober 2021 aan. Dit is de sluitingsdatum waarop de aanvraag compleet ingeleverd moet zijn.

Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?

 1. Voor aanvragen met de aandacht op het voor de inwoner organiseren van activiteiten die gericht zijn op ‘ondersteuning van de zelfredzaamheid', toont de aanvrager aan dat de activiteiten meehelpen dat inwoners ook tijdens de COVID-19 crisis:
  • elkaar (blijven) ontmoeten;
  • gaan en blijven bewegen, en of;
  • met elkaar (blijven) deelnemen aan de maatschappij.
 2. Voor aanvragen voor het beperken van de door COVID-19 veroorzaakte economische schade bij maatschappelijke organisaties:
  • toont de maatschappelijke organisatie aan dat zij voor het inleveren van de aanvraag:
   • alle mogelijke andere regelingen (heeft) benut, zoals regelingen van de Rijksoverheid en koepelorganisaties (zoals NOW, ToZo, TOGS, TvS e.d.).
   • alle maatregelen heeft genomen om niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal terug te brengen.
  • vraagt en ontvangt de maatschappelijke organisatie een bedrag dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan.
 3. Voor aanvragen met de aandacht op het ‘brede-doelgroep gerichte’ beschermen van de sociale infrastructuur, toont de aanvrager aan dat zijn activiteiten tijdens en/of na afloop van de coronacrisis:
  • de deelname, in het bijzonder van kwetsbare groepen, makkelijker maken en/of;
  • meehelpen aan de uitstraling van de gemeente Noordwijk, zijnde een gemeente waar het in en na de COVID-19 periode prettig wonen, weken, winkelen en recreëren is.
 4. De tegemoetkoming moet worden besteed in en aan het doel waarvoor het wordt gegeven.
Bijzonderheden

Op basis van een verordening

De Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021 is vastgesteld. Gemeente Noordwijk heeft de verordening en de regels die erbij horen gepubliceerd. Dat betekent, dat de volgende stap gezet kan worden. Het bieden van hulp en ondersteuning. De gemeente heeft eind januari veel organisaties uitgenodigd om gebruik te maken van de steun.

Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021

De Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021 is vastgesteld door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 16 december 2020.

Beleidsregel Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021

Ter uitvoering van de coronaverordening heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregel Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021 op 20 januari 2021 gepubliceerd.