Wonen waar gewoond moet worden

Toeristische verhuur van ‘gewone’ woningen is in trek. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op de omgeving. Het heeft een ongewenst effect op de woningmarkt en de woonomgeving. En gaat altijd ten koste van het wonen en de beschikbaarheid van woningen. Daarnaast levert het overlast op voor omwonenden. Het college heeft inmiddels een aantal richtlijnen vastgesteld, die als basis dienen voor nieuw op te stellen beleid. Een belangrijke stap om het gebruik - anders dan waarvoor de woning is bedoeld - aan te pakken. 

Huidige regelgeving

Bestemmingsplan

Het gebruik van woningen is geregeld in het bestemmingsplan. Als een woning een woonbestemming heeft, betekent dit dat er gewoond moet worden. Anders gezegd: het pand moet het hoofdverblijf van iemand zijn. Als iemand zich er permanent vestigt, is er sprake van bewoning. Wanneer een woning toeristisch wordt verhuurd of gebruikt (voor kortere periodes) en er niemand woont, is er sprake van recreatief gebruik. Dit is strijdig met de bestemming 'Wonen'. 

Verordening

Naast het bestemmingsplan speelt ook de verordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2016 een rol. Op basis van die verordening is ook een vergunning nodig voor het onttrekken van een woning (onder een bepaalde WOZ-waarde). Wanneer een woning toeristisch wordt verhuurd of gebruikt (voor kortere periodes) en er niemand woont, is er sprake van recreatief gebruik. In dat geval wordt dus een woning aan de voorraad onttrokken. Er wordt immers niet gewoond.

Gebruik

De verordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2016 en de functie Wonen in bestemmingsplannen geven duidelijk aan: het is niet toegestaan woningen te onttrekken aan de woningvoorraad dan wel recreatief te gebruiken voor een ander doel dan permanente bewoning. Recreatieve verhuur van een woning is strijdig met de woonbestemming en is niet toegestaan. Op basis van het bestemmingsplan en de verordening is het dus niet toegestaan de woning te (laten) gebruiken voor recreatieve/toeristische doeleinden zonder een omgevingsvergunning en onttrekkingsvergunning.  

Beleidsregels

In de beleidsregels “geen functiewijziging van woning naar toeristische verhuur of tweede woning” is opgenomen dat het college geen onherroepelijke juridische besluiten neemt die dergelijk gebruik legaliseren c.q. mogelijk maken, totdat de besluitvorming met betrekking tot het concept beleid is afgerond. Dit betekent dat het college geen medewerking zal verlenen aan omgevingsvergunningaanvragen waarbij een woning wordt omgezet naar tweede woning of naar gebruik voor toeristische verhuur. 

Handhavend optreden

Gelet op de huidige regelgeving is er een duidelijk juridische grond om op te treden. Handhavingsverzoeken en klachten die bij de Omgevingsdienst West-Holland nu reeds worden ingediend worden nu al afgehandeld.  De dienst controleert adressen waarover in de afgelopen periode klachten en meldingen zijn ontvangen, met name in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Bij inwerkingtreding van het nieuwe beleid zal er daarnaast een handhavingsaanpak per wijk komen. 

Onderdeel van het nieuwe beleid zal een concreet en actief handhavingsbeleid zijn. Een transparant en kenbaar handhavingsbeleid biedt voor verhuurders, omwonenden en adviseurs een duidelijk houvast. Omdat de middelen van de gemeente om feitelijke handhaving uit te voeren beperkt zijn, wordt daarbij een prioritering aangebracht.

Richtlijnen

Het college heeft richtlijnen vastgesteld, waarbij ‘Wonen waar gewoond moet worden’ het uitgangspunt is en blijft. De regelgeving en beleidsregels zoals die nu gelden voor recreatieve verhuur en gebruik van woningen blijven ook bij de voorgestelde richtlijnen ongewijzigd. De voorgestelde richtlijnen zijn als volgt:

  • Bed & Breakfast: in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen mag u als eigenaar van de woning waar u zelf woont én ingeschreven staat, aan max. vier personen Bed & Breakfast verzorgen. Voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk willen we onderzoeken of dit ook mogelijk moet worden.
  • Kamerverhuur: als eigenaar van de woning waar u zelf woont én ingeschreven staat, kunt u aan max. 2 personen een kamer verhuren.
  • Vakantieverhuur: als eigenaar van de woning kunt u uw woning waar u zelf woont én ingeschreven staat tijdens uw vakantie tot max. 30 dagen per kalenderjaar verhuren.
  • Tweede woning: in een aangewezen zone in Noordwijk aan Zee (Boulevards) is een tweede woning voor eigen recreatief gebruik toegestaan. Toeristische verhuur is niet toegestaan.

De richtlijnen gelden nog niet en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Documenten