Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Regels gebruik woningen

De gemeenteraad heeft dinsdag 16 februari 2021 de beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen Noordwijk 2020’ vastgesteld.  

Het beleid ‘Gebruik Woningen’ heeft als doel om woningen te behouden voor de woningvoorraad en geeft duidelijke regels over het gebruik van woningen. De notitie gaat over het gebruik van ‘gewone’ burgerwoningen in Noordwijk. Het beleid geldt niet voor bedrijfswoningen, zomerhuisjes, bijgebouwen bij woningen, pensions en hotels. Ook woningen gelegen op de recreatieparken met de bestemming ‘recreatie’ worden hierbij niet meegenomen.

Wonen waar gewoond moet worden

Recreatieve (toeristische) verhuur van woningen met een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek. Met name in toeristische gebieden zoals in grote steden en in kustplaatsen is deze vorm van recreatieve verhuur aanzienlijk toegenomen. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op de woningmarkt. Woningen zijn niet beschikbaar voor woningzoekenden. Starters worden uit de markt gedrukt en de doorstroming op de woningmarkt wordt beperkt. Door toeristische verhuur in de woonwijken of complexen komt de leefbaarheid onder druk te staan. Daarom is er beleid opgesteld waarbij het uitgangspunt is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en moeten behouden worden voor de woningvoorraad.

Toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen is nu niet toegestaan en in het verleden ook nooit toegestaan. Met het beleid wordt wel een aantal kleine verruimingen mogelijk gemaakt zoals onder andere vakantieverhuur van de eigen woning tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van een eigen woning in een aangewezen zone in Noordwijk aan Zee.

Bestemmingsplan en verordening

Het beleid zal verder worden uitgewerkt in een paraplubestemmingsplan en verordening Beheer Woningvoorraad. 

Wat zijn de regels?

Wat mag wel en wat mag niet? Het tegengaan van de wildgroei aan Airbnb activiteiten is een speerpunt uit het coalitieakkoord. Daarnaast is het beleid ook in lijn met de Wet Toeristische Verhuur van woonruimte die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt.
Met het stellen van duidelijke regels en het organiseren van toezicht en handhaving kan onrechtmatig (recreatief) gebruik worden teruggedrongen. In de beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen Noordwijk 2020’ zijn de regels en voorwaarden opgenomen. 

De beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

Hoofdverblijf: woning wordt permanent bewoond en bewoner staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP)

  • Permanente bewoning van een woning door maximaal 1 huishouden
  • Bed & Breakfast tot 4 personen in alle kernen, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden
  • Bed & Breakfast tot 8 personen en maximaal 4 kamers in het agrarisch/landelijk gebied, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden
  • Kamerverhuur (inwoning) aan maximaal 2 personen, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden
  • Vakantieverhuur uitsluitend tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden

Geen hoofdverblijf: woning wordt niet permanent bewoond, er is geen inschrijving in BRP, dan wel de ingeschrevene verblijft niet in de woning

  • 2e woning voor eigen gebruik toegestaan binnen de ‘zone recreatiewoning voor eigen gebruik’ in de kern Noordwijk aan Zee. Aanvullend geldt dat de vakantieverhuur tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar is toegestaan, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden
  • Short Stay in een woning is strijdig met het bestemmingsplan. Short Stay in de niet-schaarse woningvoorraad en de voorwaarden worden verder uitgewerkt in beleidsregels 

Documenten