Wonen waar gewoond moet worden

Toeristische verhuur van ‘gewone’ woningen is in trek. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op de omgeving. Het heeft een ongewenst effect op de woningmarkt en de woonomgeving. En gaat altijd ten koste van het wonen en de beschikbaarheid van woningen. Daarnaast levert het overlast op voor omwonenden. Daarom is er beleid opgesteld waarbij het uitgangspunt is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en moeten behouden worden voor de woningvoorraad.

Gebruik van woning

Het oneigenlijk gebruik en onrechtmatige onttrekkingen van woningen moet worden tegengegaan. Dit beleid gaat over het gebruik van ‘gewone’ burgerwoningen in Noordwijk. Bedrijfswoningen, zomerhuisjes, bijgebouwen bij woningen, pensions en hotels worden hierin buiten beschouwing gelaten. Ook woningen gelegen op de recreatieparken met de bestemming ‘recreatie’ worden hierbij niet meegenomen. De gemeenteraad heeft donderdag 28 mei 2020 besloten de concept beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vrij te geven voor inspraak. U kunt hier uw reactie op geven.

Concept beleidsnotitie Gebruik Woningen

In april 2019 zijn een viertal denkrichtingen aan de raad gepresenteerd, waarbij ‘Wonen waar gewoond moet worden’ het uitgangspunt is. De gemeenteraad heeft toen gevraagd participatiebijeenkomsten te organiseren. Op 28 en 30 oktober 2019 zijn de denkrichtingen gepresenteerd aan inwoners, stakeholders en andere belanghebbenden en de meningen gepeild. Tijdens de bijeenkomsten kwamen de belangentegenstellingen naar voren. Dit leverde vooral in Noordwijk aan Zee pittige discussies op tussen de verschillende belanghebbenden. Aan de hand van de richtlijnen en de discussies is de beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ opgesteld. In de conceptbeleidsnotitie wordt op een aantal punten worden verruimingen voorgesteld zoals Bed & Breakfast (Zimmer mit Frühstück)  in alle kernen en het landelijk gebied van Noordwijk, kamerverhuur (inwoning) tot 2 personen, Short stay (onder andere verblijf door expats) onder voorwaarden toestaan aan maximaal 1 huishouden, vakantieverhuur tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van een 2e woning in een hiertoe aangewezen zone in de kern Noordwijk Zee. Het uitgangspunt is en blijft echter: woningen zijn bedoeld om in te wonen en onrechtmatige onttrekking voor andere doeleinden dan wonen is niet toegestaan. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vastgesteld, De gemeenteraad heeft donderdag 28 mei 2020 besloten de concept beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vrij te geven voor inspraak. De gemeenteraad hoort graag wat de reacties zijn op het concept.

Vrij voor inspraak

In verband met de coronarichtlijnen kunt u de beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ op het gemeentehuis alleen komen inzien ná het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KCC via +31 (0)71 36 60 000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Lees de beleidsnotitie

Reageren kan tot en met 13 juli 2020

De inspraakperiode loopt van dinsdag 2 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020. Iedereen kan op de concept beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ een zienswijze indienen. De schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd aan het College van B&W van Noordwijk, t.a.v. team Wonen, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. U kunt uw zienswijze ook mailen naar gemeente@noordwijk.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Gebruik Woningen’.

Doorkijkje

Na de inspraakronde gaat de concept beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ ter besluitvorming opnieuw naar het college van burgemeester en wethouders en vervolgens naar de gemeenteraad, samen met de zienswijzen die uit de samenleving komen en de beantwoording van de zienswijzen. 

Huidige regelgeving

Lees meer over hoe de regelgeving nu geregeld is.

Documenten