Wonen. Behoefteonderzoek, woonvisie en uitvoeringsprogramma

Gemeente Noordwijk voert in 2019 een woonbehoefteonderzoek. Het is een onderzoek naar hoe Noordwijk graag wil wonen. Het geeft actuele informatie en inzichten. Gedestilleerd uit wensen, behoeften en marktdata over gedrag, ontwikkelingen en trends. In het verlengde hiervan stelt de gemeente een woonvisie op met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De woningcorporaties De Noordwijkse Woningstichting en Woningstichting Sint Antonius van Padua participeren in het traject. Begin 2020 zijn visie en uitvoeringsprogramma gereed. Onderzoek, visie en uitvoeringsprogramma zijn gericht op de 4 kernen: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk.

In 7 stappen

Van een onderzoek naar een visie en een uitvoeringsprogramma. Dat gaat stapsgewijs. De projectstappen zien er globaal als volgt uit:

  1. Start. Eerste besprekingen om het plan van aanpak verder aan te scherpen.
  2. Bureauonderzoek voor een conceptnotitie met de uitkomsten van de woningmarktanalyse, met een discussienotitie die de volgende projectstap ondersteunt.
  3. Inzet op participatie. Gesprekken met inwoners en marktpartijen om de gewenste verdiepingsslag te kunnen maken, opdat er goede factsheets zijn, helder zicht op de actuele stand van zaken, onder meer met de beschrijving van de belangrijkste woningmarktopgaven. Dit alles dient vervolgens als basis voor de woonvisie.
  4. Gerichte terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek aan het college en de gemeenteraad. Voorbereiden en opstarten van het opstellen van de woonvisie.
  5. Bepalen van de woningmarktopgaven met als resultaat een discussienotitie met richtinggevende kaders.
  6. Verder bouwen aan de totstandkoming van de visie. Richting uitvoering met als resultaat een conceptwoonvisie en een uitvoeringsprogramma.
  7. Afstemming. Instemming. Bouwen van draagvlak onder alle betrokkenen, met als resultaat een definitieve woonvisie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma, vastgesteld door de gemeenteraad en gedragen door de partijen die nodig zijn bij de uitvoering.

Opzet woonbehoefteonderzoek

Het woonbehoefteonderzoek heeft uit 3 delen bestaan. Een cijfermatig onderzoek, 2 inloopbijeenkomsten en een online enquête. De inloopbijeenkomsten werden goed bezocht. Ruim 100 inwoners gingen in gesprek over hun woonbehoeften. Maar liefst 838 inwoners vulden de online enquête in. Zo heeft de gemeente scherp in beeld gekregen hoe Noordwijkers willen wonen. Waaraan zij behoefte hebben. Wat hun woonwensen zijn. Nu en in de toekomst. 

Definitieve onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek is gereed

Totstandkoming onderzoeksnotitie

De uitkomsten van het cijfermatig onderzoek, de twee inloopbijeenkomsten van juni jl. en de online enquête zijn verwerkt. Hierna is de gemeente aan de slag gegaan met de resultaten en de uitvoerbaarheid van de wensen. De gemeente heeft hiervoor begin september jl. een marktkennerspanel georganiseerd met woningcorporaties, makelaars, deskundigen en andere kenners van de woningmarkt. 

Definitieve onderzoeksnotitie

Dit alles heeft geresulteerd in een definitieve onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek. De uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek worden op 10 december a.s. gepresenteerd aan de raad, tijdens hun rondetafelgesprek.

Rondetafelgesprek

U kunt inspreken bij een rondetafelgesprek. Als u wilt inspreken, kunt u zich tot uiterlijk 2 uur voor het rondetafelgesprek aanmelden via griffie@noordwijk.nl onder vermelding van uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Aan het begin van het rondetafelgesprek kunt u zich melden bij de griffier of de voorzitter. 

Vervolgproces

Na vaststelling wordt de onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek gebruikt voor het opstellen van een woonvisie met uitvoeringsprogramma. De concept woonvisie wordt voorjaar 2020 vrijgegeven voor inspraak in de raad. Het streven is dat de gemeenteraad deze naar verwachting voor de zomer van 2020 vaststelt. 

Meer informatie

Vragen over dit project?

Heeft u vragen over het woningmarktonderzoek en de woonvisie van de gemeente Noordwijk? Mail uw -mailadres naar woononderzoek@noordwijk.nl