Wonen. Behoefteonderzoek, woonvisie en uitvoeringsprogramma

Gemeente Noordwijk heeft in 2019 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Het is een onderzoek naar hoe Noordwijk graag wil wonen. Het geeft actuele informatie en inzichten. Gedestilleerd uit wensen, behoeften en marktdata over gedrag, ontwikkelingen en trends. In het verlengde hiervan stelt de gemeente een woonvisie op met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De woningcorporaties De Noordwijkse Woningstichting en Woningstichting Sint Antonius van Padua participeren in het traject. Begin 2020 zijn visie en uitvoeringsprogramma gereed. Onderzoek, visie en uitvoeringsprogramma zijn gericht op de 4 kernen: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk.

In 7 stappen

Van een onderzoek naar een visie en een uitvoeringsprogramma. Dat gaat stapsgewijs. De projectstappen zien er globaal als volgt uit:

  1. Start. Eerste besprekingen om het plan van aanpak verder aan te scherpen.
  2. Bureauonderzoek voor een conceptnotitie met de uitkomsten van de woningmarktanalyse, met een discussienotitie die de volgende projectstap ondersteunt.
  3. Inzet op participatie. Gesprekken met inwoners en marktpartijen om de gewenste verdiepingsslag te kunnen maken, opdat er goede factsheets zijn, helder zicht op de actuele stand van zaken, onder meer met de beschrijving van de belangrijkste woningmarktopgaven. Dit alles dient vervolgens als basis voor de woonvisie.
  4. Gerichte terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek aan het college en de gemeenteraad. Voorbereiden en opstarten van het opstellen van de woonvisie.
  5. Bepalen van de woningmarktopgaven met als resultaat een discussienotitie met richtinggevende kaders.
  6. Verder bouwen aan de totstandkoming van de visie. Richting uitvoering met als resultaat een conceptwoonvisie en een uitvoeringsprogramma.
  7. Afstemming. Instemming. Bouwen van draagvlak onder alle betrokkenen, met als resultaat een definitieve woonvisie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma, vastgesteld door de gemeenteraad en gedragen door de partijen die nodig zijn bij de uitvoering.

Opzet woonbehoefteonderzoek

Het woonbehoefteonderzoek heeft uit 3 delen bestaan. Een cijfermatig onderzoek, 2 inloopbijeenkomsten en een online enquête. De inloopbijeenkomsten werden goed bezocht. Ruim 100 inwoners gingen in gesprek over hun woonbehoeften. Maar liefst 838 inwoners vulden de online enquête in. Zo heeft de gemeente scherp in beeld gekregen hoe Noordwijkers willen wonen. Waaraan zij behoefte hebben. Wat hun woonwensen zijn. Nu en in de toekomst. 

Definitieve onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek 

Totstandkoming onderzoeksnotitie

De uitkomsten van het cijfermatig onderzoek, de twee inloopbijeenkomsten van juni jl. en de online enquête zijn verwerkt. Hierna is de gemeente aan de slag gegaan met de resultaten en de uitvoerbaarheid van de wensen. De gemeente heeft hiervoor begin september jl. een marktkennerspanel georganiseerd met woningcorporaties, makelaars, deskundigen en andere kenners van de woningmarkt. 

Definitieve onderzoeksnotitie

Dit alles heeft geresulteerd in een definitieve onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek. De uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek zijn op 10 december 2019 gepresenteerd aan de raad, tijdens hun rondetafelgesprek.

Bijeenkomst concept Woonvisie

De resultaten uit de onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek worden gebruikt voor het opstellen van de Woonvisie. Op woensdag 19 februari a.s. van 13:00 tot 15:00 uur wordt de aanzet van de concept Woonvisie gepresenteerd en input opgehaald. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42, te Noordwijk). Graag nodigen wij u hiervoor uit om mee te denken bij de totstandkoming van de nieuwe woonvisie.  U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk donderdag 13 februari a.s. via: woononderzoek@noordwijk.nl 

Vervolgproces

De concept Woonvisie met uitvoeringsprogramma wordt naar verwachting voor de zomer 2020 vrijgegeven voor inspraak door de raad. Het streven is dat de gemeenteraad de definitieve Woonvisie in het najaar van 2020 vaststelt.

Meer informatie

Vragen over dit project?

Heeft u vragen over het woningmarktonderzoek en de woonvisie van de gemeente Noordwijk? Mail uw -mailadres naar woononderzoek@noordwijk.nl