Starterslening aanvragen

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

Online een starterslening aanvragen (DigiD)

Gemeente Noordwijk heeft een budget beschikbaar gesteld voor startersleningen. Met een starterslening wordt een starter in de gelegenheid gesteld het verschil te overbruggen tussen de aankoopprijs van een 1e woning en het maximale bedrag dat hij of zij op basis van het inkomen kan lenen. Met een starterslening kan de koopstarter in de meeste gevallen toch die woning kopen die hij of zij op het oog heeft.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

De gemeente zet geld opzij in een eigen fonds bij het SVn. Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. Met een starterslening leent de aanvrager geld van de gemeente, via SVn. Een starterslening is een 2e hypotheek en bedraagt maximaal € 50.000,-.

Om voor een starterslening in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent in de gemeente Noordwijk woonachtig (en verblijfsgerechtigd) en tussen de 18 en 40 jaar.
 • U bent nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. In geval van een aanvraag door 2 personen geldt deze eis voor beide aanvragers.
 • De aan te kopen woning is een bestaande- of nieuwbouwwoning, in de gemeente Noordwijk en gaat door de aanvrager zelf worden bewoond. De betreffende koopwoning mag geen MGE-woning (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) zijn en er mogen geen andere regelingen op van toepassing zijn, zoals Koopgarant, Duokoop en dergelijke. Woningen die vallen onder Sociale koop, komen wel in aanmerking voor een starterslening.
 • De maximale aankoopprijs van de woning is de op dat moment geldende maximale NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van een starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. Zowel de 1e als de 2e hypotheek dienen te worden verstrekt onder NHG.
 • U staat tenminste 3 jaar aaneengesloten met een woonadres ingeschreven (of hebt ingeschreven gestaan) in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noordwijk. Hiertoe worden ook gerekend koopstarters die eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in Noordwijk hebben gewoond en binnen 2 jaar na beëindiging van hun studie elders, zich weer in Noordwijk willen vestigen;
  • of u bent om andere redenen tot uiterlijk 2 jaar na vertrek uit Noordwijk, ingaande uitschrijving woonadres BRP, teruggekeerd en in deze periode uitsluitend een huurwoning, zelfstandig of onzelfstandig, hebt bewoond of inwonend bent geweest;
  • of u bewoont op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar een zelfstandige huurwoning en gaat deze verlaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U kunt online een starterslening aanvragen (DigiD). Zorgt u, dat u de volgende stukken bij de hand heeft:

 • Kopie getekende koopovereenkomst woning;
 • Kopie verklaring 1e koopwoning;
 • Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager(s);
 • Kopie huurcontract(en) bij huurwoning of zomerhuis.

De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een starterslening. Bij een positieve toetsing ontvangt u de benodigde aanvraagformulieren en kunt u de aanvraag bij SVn in gang zetten.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Adresgegevens

Toon op de kaart Computerweg 11-13 
3821 AA Amersfoort

+31 (0)88 25 39 400

info@svn.nl

svn.nl