Gevaarlijke stoffen vervoeren, laden en lossen

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is bepaald dat de gemeenteraad wegen kan aanwijzen waarover gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd. Door de gemeenteraad van Noordwijk is van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt, er is dus geen verplichte route voor gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld vuurwerk) kan wel een voorafgaande toestemming van de gemeente noodzakelijk zijn.

Volgens artikel 7.5.11 CV1 van de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) is bijzondere toestemming nodig van de gemeente voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom.

Voor kleinere hoeveelheden is in artikel 1.1.3.6 van de ADR een vrijstelling opgenomen. Of een hoeveelheid als “klein” bestempeld kan worden hangt mede af van de soort stof. Met behulp van ingewikkelde tabellen kan een puntenscore worden bepaald. Als onder de 1000 punten wordt gebleven valt het laden en lossen onder de vrijstellingsregeling.    

Aan de toestemming kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden. Het gaat daarbij om maatwerk met als doel de veiligheid te waarborgen tijdens het laden en lossen van de gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op odwh.nl

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Toestemming om te laden en te lossen kunt u bij de ODWH aanvragen.