Een evenement organiseren

Gaat u een evenement organiseren? Dan heeft u meestal een vergunning nodig van de burgemeester.

Onder een evenement wordt verstaan: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”. Er gelden enkele uitzonderingen. Evenementen zijn er in vele soorten en maten. Van een buurtbarbecue en een feestelijke opening van een nieuwe winkel tot een kermis of popconcert. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement zijn er risico’s verbonden aan het organiseren ervan. Evenementen trekken vaak veel publiek of vereisen speciale maatregelen zoals het afsluiten van een straat. Daarom is het belangrijk om vooraf te beoordelen wat er nodig is om evenement veilig en goed te laten verlopen.

Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, gelden er verschillende regels rond het aanvragen en afhandelen van een vergunning. Er zijn daarom ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft, hangt af van wat u wilt organiseren. 

Is uw evenement een M-, A-, B- of C-evenement? Evenementen worden onderverdeeld in 4 categorieën:

  • M- evenement: hierbij kunt u denken aan een kleine straat- of buurtactiviteit. U kunt zo’n activiteit vijf werkdagen van tevoren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier Klein evenement. U heeft dan geen vergunning nodig.
  • A- evenementen: zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid ligt echter niet in de lijn der verwachtingen. U heeft hiervoor een vergunning nodig.
  • B- en C- evenementen: zijn de grotere evenementen, zoals het Bloemencorso, de Mooiste File, de kermis, het circus en Grentpop. Bij dergelijke evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door middel van een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt beschouwd. Voor een dergelijk evenement moet u vooraf een vergunning aanvragen.

Aan een evenementvergunning worden voorschriften verbonden. Die voorschriften zijn nodig om het evenement veilig te laten verlopen en de hinder voor de omgeving te beperken.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeentelijke evenementcoördinator of de medewerkers van het team Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH). U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u doorverbinden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. LET OP: zeker voor de grotere evenementen moet er veel informatie worden aangeleverd voordat de aanvraag als compleet kan worden beschouwd. De snelheid van de vergunningverlening hangt dan ook sterk af van de snelheid waarmee de aanvrager alle noodzakelijke informatie kan aanleveren.

Een M-evenement moet u minimaal 5 dagen van te voren melden bij de burgemeester met het meldingsformulier Klein evenement. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u alle informatie leveren die voor de burgemeester van belang is bij het beoordelen van uw aanvraag. In ieder geval moet u een volledig ingevuld aanvraagformulier evenementenvergunning invullen, dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen. De toelichting bevat nadere informatie over de te overleggen stukken. 

Een evenementvergunning wordt verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (APV). Naast een evenementvergunning kunnen voor een festiviteit ook nog andere vergunning nodig zijn en de organisator moet ook rekening houden met algemeen geldende regels. Dat kan soms best ingewikkeld zijn! Neem daarom al in een vroeg stadium van de voorbereidingen contact op met de gemeentelijke evenementcoördinator.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.