Gezocht: een voorzitter en 5 bestuursleden voor de nieuw op te richten Cultuurraad in de gemeente Noordwijk

‘Samen maken we Noordwijk’ is het motto van de gemeente en dat geldt zeker voor cultuur. Het rijke cultuurleven op professioneel en amateurniveau, voor zowel kunst als erfgoed, levert veel op: ontmoetingen, levendigheid, aantrekkingskracht. Het versterkt de gemeenschapszin en draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In de Cultuurnota ‘Cultuur in de Kern’ zijn samenwerking, afstemming, vernieuwing en het zichtbaar maken van cultuur belangrijke elementen.

Zowel vanuit de gemeente als het cultuurveld, blijkt er behoefte aan structureel contact over het cultuurbeleid en ontwikkelingen in het cultuurveld. Door middel van een Cultuurraad wordt er in deze behoefte voorzien. Afgelopen maanden is zowel vanuit de gemeente als het cultuurveld gekeken naar de wensen en mogelijkheden voor invulling van deze Cultuurraad.

Als uitgangspunt voor de Cultuurraad is geformuleerd:

 • De Cultuurraad Noordwijk heeft tot doel op basis van samenwerking en onafhankelijke advisering een samenhangend beleid met betrekking tot kunst- en cultuur in de gemeente Noordwijk te bevorderen;
 • Te fungeren als vertegenwoordiger en overlegplatform van de aangesloten culturele organisaties;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over cultuurbeleid en ontwikkelingen in het cultuurveld;
 • De Cultuurraad is verbonden en met het cultuurveld van Noordwijk middels netwerkbijeenkomsten.

Profiel voor leden van de Cultuurraad:

 • een warm hart voor cultuur en de gemeente Noordwijk; 
 • brede affiniteit met verschillende cultuurdisciplines (kunst en erfgoed);
 • bestuurlijke ervaring;
 • inspirerende en verbindende kwaliteiten;
 • heeft binding met in ieder geval één van de kernen binnen de gemeente Noordwijk;
 • kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang;
 • leden van de Cultuurraad hebben zitting voor minimaal drie jaar en treden af volgens rooster, en zijn eventueel één keer termijn herkiesbaar;
 • de samenstelling van de Raad kent een balans in leeftijd, geslacht, achtergrond van individuele leden;
 • de Cultuurraad komt vier keer per jaar bijeen;
 • is bereid en in staat om de vergaderingen bij te wonen, zich daarop voor te bereiden en om actief een rol te spelen in de verbinding met het cultuurveld; 
 • het betreft een onbezoldigde functie, bestuursleden kunnen wel een tegemoetkoming vragen voor gemaakte onkosten.

BMC Cultuur en Erfgoed begeleidt het proces om tot een Cultuurraad te komen, met een draagvlak binnen het brede cultuurveld in de gemeente. Voor meer informatie: bellen in week 22 met Karin Kievit Van BMC Advies - Cultuur en Erfgoed +31 (0)6  12 75 76 26. 

Belangstellenden kunnen hun CV en een korte motivatie uiterlijk 8 juni 2022 mailen. De sollicitatiegesprekken zijn op 21 en 23 juni 2022 tussen 14.00 en 21.00 uur.