Verzoek over persoonsgegevens indienen

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage);
 • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie);
 • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid);
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking);
 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm;
 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit);
 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente;
 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens;
 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

U kunt de gemeente wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente moet u een duidelijk antwoord geven. Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Via MijnOverheid kunt u al een aantal gegevens bekijken. Hiervoor logt u in met DigiD.

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

 • U neemt telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.
 • U geeft in ieder geval door:
  • over welke persoonsgegevens het gaat;
  • wat uw verzoek is.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als de gemeente geen duidelijk antwoord geeft op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.