Voorontwerp Duinschooten 23

In procedure gebracht. Het voorontwerp ‘Duinschoten 23 Noordwijk’. Het plan is om te stoppen met het agrarisch bedrijf en om de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning.

 Saneren

De initiatiefnemer is van plan om de exploitatie van het agrarisch bedrijf te beëindigen. Bijna alle agrarische bedrijfsgebouwen worden gesaneerd. De bestaande bedrijfswoning wil de initiatiefnemer omzetten naar een burgerwoning. 1000m2 wordt daarvoor gereserveerd. Het bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch kader voor deze ontwikkeling. Om de gewenste situatie mogelijk te maken zal de huidige agrarische bedrijfsbestemming gewijzigd moeten worden in een woonbestemming. Dit bestemmingsplan biedt een actueel juridisch en planologisch kader voor realisatie van dit initiatief.

Procedure gestart

De gemeente is in actie gekomen om dit initiatief mogelijk te maken en juridisch goed te verankeren. Vanaf woensdag 10 juni 2020 tot en met dinsdag 21 juli 2020 ligt het voorontwerp ‘Duinschoten 23 Noordwijk’ ter inzage op deze website. Gebruik daarvoor de plancode: NL.IMRO.0575.BPLGDuinschoot23-VO01. Inzage op het gemeentehuis is ook mogelijk, maar in verband met corona alleen op afspraak. De gemeente verzoekt belangstellenden dringend het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan. Iedereen kan in de genoemde termijn een inspraakreactie indienen. 

Uitruilen

Ruin en mooi wonen nabij het Oosterduinse Meer en de duinen wordt ‘uitgeruild' tegen het verbeteren van het landschap. En dan met name versterking van het zicht op de bollenvelden. Door het slopen van de rolkassen en bedrijfsgebouwen wordt de openheid in het gebied vergroot en tevens het zicht op de bollenvelden verbeterd. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Noordwijk werkt samen met de Greenportontwikkelingsmaatschappij om het bollenareaal vitaal en aantrekkelijk te houden. Met de ‘Greenport’ is afgesproken dat er een oppervlakte 1000m2 wordt bestemd voor het wonen en de rest van de gronden worden omgezet naar bollengrond. De bedrijfswoning en aangebouwd bijgebouw blijven in tact. 

Toets

Dat omzetten is maatwerk. Luistert nauw. Er is een gedetailleerde toets uitgevoerd. Zeer lezenswaardig. Deze geeft aan dat niets deze omzetting in de weg staat.