Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Verklaring

Verklaring bij het openbaar maken van het document 'Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk'.

Aanleiding

Het college heeft onlangs een besluit genomen op een verzoek dat aan de gemeente werd gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek werd gevraagd om het openbaar maken van een document, dat eind december 2018 aan voormalig burgemeester Rijpstra van de oude gemeente Noordwijk is aangeboden. Het document heeft de titel: 'Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk'. In het document worden veel personen en bedrijven in verband gebracht met dit onderwerp. Ook werd in het WOB-verzoek gevraagd om informatie over de verspreiding en de totstandkoming van het document. 

College maakt document openbaar

Allereerst heeft het college gekeken of het document valt onder de reikwijdte van de Wob. Als dit het geval is, is het college gehouden om het document openbaar te maken tenzij er weigeringsgronden van toepassing zijn die gehele of gedeeltelijke openbaarmaking in de weg staan. Eerste conclusie was dat het document op grond van de Wob openbaar gemaakt moet worden. Het voornemen tot openbaarmaking werd ook gecommuniceerd aan alle belanghebbenden. Zij werden tevens in de gelegenheid gesteld om het document in te zien en daarop hun zienswijze te geven. Het college heeft daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 

College neemt nadrukkelijk afstand van document 

Het college heeft met verbazing kennis genomen van het document vanwege de toonzetting als ook vanwege van de totstandkoming ervan. Zo is bijvoorbeeld geen opdracht verstrekt voor het opstellen van het document door het toenmalige college terwijl de toenmalige burgemeester heeft aangegeven evenmin opdracht te hebben gegeven. Ook heeft het toenmalige college als orgaan geen kennis genomen van het document. Verder is het document niet officieel geregistreerd, is er geen duidelijke bronvermelding opgenomen in het document en is er geen sprake van hoor en wederhoor geweest. Het college vindt dat dit document de gemeente Noordwijk onwaardig is. Het college neemt dan ook nadrukkelijk afstand van het document. Het is betreurenswaardig dat zo veel personen en bedrijven op deze manier in verband zijn gebracht met dit onderwerp.

Hoe is het college omgegaan met zienswijzen?

De inzage van het document door belanghebbenden heeft bij de meesten geleid tot verbazing, teleurstelling en boosheid. Hoewel deze belanghebbenden zich niet herkenden in het document en daaromtrent ook veel vragen hebben, zijn de meesten niet tegen het openbaar maken van het document. Een aantal heeft dan ook gevraagd om het openbaar maken van hun zienswijzen, naast de openbaarmaking van het document. Aan alle belanghebbenden is gevraagd of zij bezwaar hadden tegen het openbaar maken van hun zienswijzen. Over de zienswijzen waarbij om actieve openbaarmaking is verzocht dan wel zienswijzen waarvan is aangegeven dat belanghebbenden geen bezwaar hebben tegen openbaarmaking, heeft het college een apart besluit genomen. Dit besluit houdt in: dat het college die zienswijzen openbaar maakt. 

Feitelijke openbaarmaking

Toepassing van de weigeringsgronden heeft ertoe geleid dat een aantal namen van personen en passages zijn weggelakt in het document en in de overige informatie en zienswijzen. Dit is zichtbaar gemaakt in de betreffende documenten door aan te geven aan welke weigeringsgrond toepassing is gegeven. Om alle belanghebbenden de gelegenheid te bieden zich via de bestuursrechter te verzetten tegen de openbaarmaking van het document, overige informatie en zienswijzen, is een termijn van drie weken genomen voordat deze informatie daadwerkelijk openbaar wordt. Deze termijn is 24 juni 2021 verstreken en vanaf 25 juni 2021 maakt het college de documenten openbaar.

U kunt de documenten opvragen via het volgende e-mailadres: wobverzoek@noordwijk.nl