Tijdelijke verpachting percelen Bronsgeest

Dinsdag 28 mei 2019 heeft het college besloten percelen in Bronsgeest tijdelijk te verpachten ten behoeve van agrarische teelt. De betreffende gronden liggen momenteel braak in afwachting van definitieve besluitvorming over het al dan niet bebouwen van Bronsgeest.

Eventuele woningbouw

Het college denkt genuanceerd over eventuele woningbouw op de locatie Bronsgeest. Zoals bekend onderzoekt zij geschikte, alternatieve locaties voor de geplande woningbouwopgave en oplossingen voor de bestaande financiële verplichtingen. Dit vergt enige tijd.

Percelen nuttig gebruiken

Het college is van mening dat de percelen in Bronsgeest nuttig gebruikt moeten kunnen worden zolang deze niet bebouwd worden. De open ruimte gelegen aan de belangrijke entree van de kern Noordwijk moet er aantrekkelijk en representatief uitzien, ook tijdens het toeristenseizoen. Bovendien levert verpachting van de gronden de gemeente inkomsten op.

Staat besluitvorming niet in de weg

De tijdelijke verpachting staat een vrije afweging over de toekomst van Bronsgeest niet in de weg. Definitieve besluitvorming over het al dan niet bebouwen van Bronsgeest wordt medio 2019 verwacht.