Programmabegroting 2022 - Positief en ruimte om te investeren

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Begroting 2022 aan de gemeenteraad gestuurd. Een mooie laatste begroting van het 1e college van de gefuseerde gemeente.

Doorkijkje tot in 2025

De begroting sluit met een positief resultaat van € 1.106.00,- Ook de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 is sluitend. Biedt ook ruimte voor nieuw beleid. De cijfers voor de komende jaren. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 verwacht de gemeente een positief resultaat:

  • In 2023 € 546.272,- 
  • In 2024 € 429.668,-  
  • In 2025 € 1.644.446. 

Begroting 2022 in één oogopslag

De begroting in één oogopslag geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2022. In één oogopslag is te zien hoeveel de gemeente betaalt aan bijvoorbeeld verkeer en parkeren, duurzaamheid en leefomgeving en sport en cultuur.

Bekijk de begroting in één oogopslag (pdf).

Tekst infographic

Begroting 2022 in één oogopslag

De Begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Noordwijk in 2022. Tevens geeft het inzicht in het verloop van het eigen vermogen van de gemeente in 2022. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten.
We passen 1,7% inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met u op. Samen maken we Noordwijk! Meer informatie: noordwijk.nl/begroting.

Hoeveel betaal ik in 2022 aan:     
Afvalstoffenheffing (éénpersoons)       250,56 
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)     389,40 
Rioolheffing (eigenarenheffing)           192,05 

Inkomsten     
    
Inkomsten vanuit het Rijk                  63.901.000 

Inkomsten vanuit lokale heffingen     37.939.000 
   
Inkomsten vanuit overig                    94.458.000 
Huren onroerende goederen              3.712.000 
Doeluitkeringen                                  9.446.000 
Beschikking over de reserves          56.630.000 
Overige                                            24.670.000 
    
Totale inkomsten begroot in 2022    196.298.000 

Verdeling uitgaven in %
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 14%
Programma 2 Veiligheid 3%
Programma 3 Verkeer en Parkeren 5%
Programma 4 Economie 2%
Programma 5 Onderwijs 2%
Programma 6 Sport en Cultuur 5%
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 22%
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 9%
Programma 9 Wonen en Ruimte 11%
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen 27%

Uitgaven     
    
Bestuur en Dienstverlening    
Bestuur                                          5.344.000 
Gemeentelijke organisatie           18.983.000 
Gemeentelijke gebouwen              3.140.000 
                                                    27.467.000 

Veiligheid    
Openbare orde en veiligheid        2.025.000 
Veiligheid Regio (VRHM)             3.128.000 
                                                     5.153.000 

Verkeer en Parkeren    
Parkeren                                     1.378.000 
Verkeer en bereikbaarheid         1.286.000 
Verhardingen                              4.406.000 
Overige                                       2.286.000 
                                                   9.356.000 

Economie    
Economische zaken                  1.470.000 
Strand, markt en toerisme         2.640.000 
                                                  4.110.000 

Onderwijs    
Onderwijsbeleid                       2.436.000 
Onderwijshuisvesting              2.516.000 
                                                4.952.000 

Sport en Cultuur    
Sport                                       6.282.000 
Kunst en cultuur                      2.914.000 
                                                9.196.000 

Sociaal Domein en Volksgezondheid    
Jeugd                                    12.321.000 
Wmo                                     13.085.000 
Bijstand                                 10.857.000 
Overige                                   6.218.000 
                                              42.481.000 

Duurzaamheid en Leefomgeving    
Milieu en groen                      8.627.000 
Afval en riolering                    8.868.000 
Overige                                  1.214.000 
                                             18.709.000 

Wonen en Ruimte    
Beleid volkshuisvesting                  461.000 
Beleid ruimtelijke ontwikkeling    2.065.000 
Overige                                     18.333.000 
                                                  20.859.000 

Algemene Dekkingsmiddelen    
Algemene dekkingsmiddelen    52.909.000 
    
Totale uitgaven begroot in 2022    195.192.000 

Resultaat

Het positieve resultaat van de begroting komt in 2022 uit op € 1.106.000
Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond

Ruimte om te investeren

Er is ruimte om te investeren. Noordwijk is van plan dat te doen. In de kuuroordstatus maar ook in cultuur en in het sociaal domein. Hiermee geeft de gemeente een sterke impuls op diverse beleidsterreinen waarop we in de volgende raadsperiode verder kunnen. Om voor deze nieuwe raadsperiode ruimte voor nieuw beleid te bieden is in de begroting voor de jaren 2022 en 2023 elk € 250.000,- opgenomen. 

Gecompenseerd

Het college zet alles op alles om de lokale belastingen niet extra te verhogen. Er is een inflatiecorrectie van 1,7% toegepast. Toch is in deze begroting een aanzienlijke verhoging van de OZB opgenomen. Dit om het wegvallen van de opbrengsten van de precario te dekken. 
 
Wel is de stijgende OZB gelijk verdeeld over woningen en niet-woningen. De stijgende woonlasten worden gecompenseerd door deze kosten niet meer via de water- en energierekening aan de inwoners door te berekenen. Dit geldt ook voor de niet-woningen. 

Overgangsfase

Noordwijk bevindt zich in een overgangsfase. Langzaam maar zeker bewegen we ons terug naar hoe het was voor de coronacrisis. De anderhalve meterregel is afgeschaft. Onze prachtige evenementen worden weer mogelijk. Maar normaal voelt het nog zeker niet. Steunmaatregelen voor ondernemers uit het Rijk worden afgeschaft. Voor veel ondernemers en inwoners is het een spannende tijd. Voor 2022 zijn geen aanvullende middelen meer opgenomen voor uitgaven voor de coronacrisis. 

De komende weken

  • De concept-programmabegroting 2022 is op donderdag 14 oktober 2022 naar de gemeenteraad gestuurd.
  • Op 28 oktober 2021 is een informatieavond voor raadsleden waarbij er gelegenheid is tot het stellen van technische vragen.
  • Schriftelijke technische vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 25 oktober 2021 8:30 uur.
  • De raad vergadert op woensdag 10 november 2021 over de programmabegroting 2022. De vergadering is openbaar. Leuk te horen hoe de raad aan de slag gaat met de financiële ruimte die er is.