Perspectiefnota 2022

Het college heeft de Perspectiefnota 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Het geeft een doorkijkje naar de financiële positie van de gemeente voor de jaren 2022 tot en met 2025. Het college presenteert een sluitend meerjarenbeeld.

Kijkje in de toekomst

Op 29 juni 2021 buigt de raad zich over de Perspectiefnota 2022. Het brengt het gemeentebestuur de verwachte financiële positie in kaart. Hoe denken we dat de gemeente er voor komt te staan? 

Ondersteuning 

De nota maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. Helpt college, gemeenteraad en de organisatie om verstandige keuzen te maken waarmee rekening wordt gehouden met hoe de gemeente er voor staat in de komende jaren. Bekijk hier het perspectief op hoofdlijnen

Rekening houden met ontwikkelingen

De Perspectiefnota is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2024. Vervolgens zijn hier de autonome ontwikkelingen, waaronder de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in verwerkt. Tenslotte zijn de effecten van de meicirculaire meegenomen. Het voornemen van Den Haag is om de verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 aan te passen. Op basis van de nu bekende uitkomst heeft dit flinke negatieve gevolgen voor de gemeente Noordwijk. Deze herverdeling is nog niet meegenomen. Ook de verwachte kosten voor De Schelft hebben effect. In de Perspectiefnota is de budgettaire ruimte aangegeven die binnen de begroting hiervoor beschikbaar is. 

Meer geld van het Rijk

Krijgen de gemeenten meer geld voor hun taken op het sociaal domein? Het is nog onzeker wat het Rijk gaat doen. Op dit moment is echter nog niet bekend op welke wijze de verdeling plaats gaat vinden, en of hierbij nog aanvullende bestedingsvoorwaarden zullen worden opgelegd. Hierover vindt later in juni 2021 een overleg plaats tussen VNG en het rijk. Veiligheidshalve is daarom 50% van de berekende extra middelen in het overzicht opgenomen.

Zicht op een positief meerjarenbeeld

Met de aanvullende middelen is er sprake van een meerjarig sluitend perspectief. Het college heeft dan ook gemeend om op dit moment geen bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Gezien de huidige demissionaire status van het kabinet is er onvoldoende duidelijkheid over de financiële toekomst. Daarnaast ziet het college voldoende lichtpuntjes om het vertrouwen te hebben dat er in het najaar een structureel sluitende begroting kan worden gepresenteerd. Met een positief saldo voor de meerjarenbegroting. Oplopend van € 126.678,- (2022) naar € 1.693.180,- (2025) 

Deze week heeft het college de Perspectiefnota aan de gemeenteraad gestuurd. Voorzien van een begeleidende brief. Lees ook de ‘Aanbiedingsbrief Perspectiefnota’. 

Hier vind je de ‘Perspectiefnota 2022’.