Oprichten organisatie Space Campus Noordwijk

Een eigen organisatie opbouwen voor de Space Campus Noordwijk. Dat gebeurt de komende maanden. Stichtingsacte. Bestuur, raad van advies en directeur. De nieuwe club tekent voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de campus.

Groen licht

Gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland hebben de oprichting ervan voorbereid. Dat kan nu snel door. De gemeenteraad had in de vergadering van 19 februari 2019 al aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben over het voornemen om een stichting op te richten en het onderliggende financiële plaatje. De stukken zijn de afgelopen periode verder voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders gaf eind april 2019 groen licht. 

Gericht op ontwikkeling

De campusorganisatie gaat zich bezig houden met diverse activiteiten gericht op de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. De gewenste hoogwaardige gebiedsontwikkeling tot stand brengen. De organisatie doet dat onder meer door het aantrekken het aantrekken van nieuwe gebruikers van panden op de campus. Het onderhouden van de nodige netwerken, en met name de contacten met ESTEC en Nederlandse ruimtevaartbedrijven. En het bieden van praktische ondersteuning van bedrijven en instellingen op de campus. 

Groeimodel

Voor de opbouw van de campusorganisatie is gekozen voor een groeimodel qua bemensing en financiering. Eerst wordt gestart met een beperkte capaciteit om de campus verder te ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van een bezetting van 1,5 fte in 2019 oplopend naar 2,5 fte in 2020. Uitgaande van een volledig door de overheid gefinancierde campusorganisatie in de komende 4,5 jaar betekent dit een totale financieringslast van € 1.617.500,-. 

Gedeelde financiering 

Financiering van de campusorganisatie vindt gezamenlijk door provincie en gemeente plaats. 50%-50%. De gemeenteraad heeft op 19 februari 2019 unaniem ingestemd met het voorstel om 50% van de beoogde financiering beschikbaar te stellen vanuit de reserve Space Campus Noordwijk.