Op naar een met raad en samenleving opgestelde collegeagenda

Met een brief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe koers die hij vaart. Onder meer werken met een nieuwe collegeagenda in combinatie met een nieuwe rol voor de programmabegroting. Op naar een met raad en samenleving opgestelde collegeagenda.

Brief aan de gemeenteraad

De collegebrief werd 27 februari 2019 aan de gemeenteraad gestuurd. Het college legt er in uit hoe en waar de raadsfracties inbreng of aanvullingen kunnen indienen en hoe die dan worden behandeld. Dat vindt het college belangrijk. Ook geeft het college aan wat de relaties zijn met de nog op te stellen kadernota, het 100 dagen-programma, het coalitieakkoord en de nog op te stellen programmabegroting.

Goede voornemens

Het college wil samenwerken met de gemeenteraad. Uit de brief blijkt tevens dat het college het proces van inbreng uit de raad gelijk wil laten oplopen met nog eens twee collegevoornemens: 

  • om met inwoners van de vier kernen in gesprek te gaan over het coalitieakkoord en van hun aanvullingen te horen
  • om een Collegeagenda 2019-2022 op te stellen. 

In gesprek met inwoners

Daar is haast mee, zo blijkt. Het college houdt in maart al in elke kern een avond waarin inwoners worden uitgenodigd inbreng te leveren. Deze inwonersinbreng helpt de collegeagenda in lijn te brengen met de wat de samenleving belangrijk vindt. Een mooie gelegenheid voor het college om de wethouder te presenteren aan wie een kern is toevertrouwd. Zie de portefeuilleverdeling.

Collegewerkprogramma vervalt

Met de collegeagenda komt een collegewerkprogramma, dat de oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout kenden, te vervallen. De gedetailleerde informatie uit een dergelijk programma zullen alle betrokkenen kunnen terugvinden in de programmabegroting 2020. De agenda vervult een eigen rol. Dit duidt op een nieuwe, andere werkwijze.

Collegeagenda

De basis voor de collegeagenda is uiteraard het coalitieakkoord. De agenda nodigt uit om samen te werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Deze uitnodiging is gericht aan alle betrokken partners als inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, medewerkers en natuurlijk de raadsleden. 

Maar wel concreet genoeg

De collegeagenda is in ieder geval concreet genoeg om te dienen als verantwoordingsdocument in de relatie college-raad. Het streven is deze agenda gelijktijdig met de Kadernota 2020 beschikbaar te hebben. Op die manier verbindt het gemeentebestuur de te voeren agenda aan de financiële kaders en legt het bestuur de belangrijke financiële keuzes voor de gemeente bloot.

Koppeling strategie - agenda

Tot slot. De collegeagenda past bij de strategische visie van het nieuwe Noordwijk. Het is een agenda die blijft uitdagen tot onderling gesprek en samenwerking. Het doel moge duidelijk zijn. Samen bouwen aan een Noordwijk, met een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied, met een energieke, gastvrije en betrokken samenleving, die een sterke partner in de regio is, met een moderne, proactieve en dienstbare gemeente.

Links