Ontwikkeling Westeinde Perceel 961D

Met een voorontwerpbestemmingsplan maakt het college de weg vrij voor de ontwikkeling van Westeinde Perceel 961D. Ruimte voor een initiatief met veel sterke punten.

Instemmen met voorontwerpbestemmingsplan

Bouwen in de bollenvelden. Het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan maar wel bij wat gemeente, provincie en de greenport ontwikkelingsmaatschappij graag willen: een mooier bollenlandschap en een versterking van de ecologische structuur.

Verrommeling tegengaan

De initiatiefnemer wil namelijk een vrijstaande woning bouwen en belooft daarbij de verrommeling aan te pakken op het perceel. Daarvoor worden in het plan alle aanwezige bebouwing, hekken en andere bouwwerken verwijderd met uitzondering van de beoogde locatie van woning en erf. Er komt bovendien een nieuwe ecologische verbindingszone. Een strook waar grote en kleine dieren zich veilig en thuis voelen.

College bereidt procedure voor

Het is een initiatief met veel sterke punten. Er is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de gewenste ontwikkeling wel mogelijk te maken. Dat kan. Het college bereidt dan zo’n procedure voor, waarbij de gemeenteraad het bevoegd gezag is om het nieuwe bestemmingsplan uiteindelijk vast te stellen.

Stappen gezet

In de procedure zijn nu de nodige stappen gezet. Eind april stemde het college in met het voorontwerpbestemmingsplan “Westeinde Perceel 961D”. Werd het voorontwerpbestemmingsplan "Westeinde Perceel 961D” vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. En werd de raad op de hoogte gesteld.

Doorkijkje

“Na de inspraakperiode en het vooroverleg vangt de ontwerpfase van het bestemmingsplan aan en wordt de planstatus gewijzigd van voorontwerp- naar ontwerpbestemmingsplan. Hiermee vangt de formele wettelijke procedure aan. In die fase wordt u geconsulteerd alvorens het plan als ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen”, aldus het college in zijn brief aan de raad.

Hoe toets je zo’n initiatief dat niet past in het huidige bestemmingsplan. Wat komt er allemaal bij kijken? Lees ook de toelichting op het Voorontwerp bestemmingsplan Perceel 961D Noordwijkerhout.