Ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’ en om dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor tervisielegging. Reacties maakten het plan nog groener.

Reacties en wijzigingen

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 16 maart 2021 ter inzage gelegen. Er zijn inspraak- en vooroverlegreacties ontvangen. 9 inspraakreacties. 4 reacties in het kader van het vooroverleg. Met name de vooroverlegreacties hebben geleid tot wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • de directe opname van een ecologische verbindingszone met een breedte van 25 meter.
  • het in de regels opnemen van een parkachtige, groene zone met een breedte van 25 meter als overgangszone naar de te realiseren ecologische zone. 
  • het verleggen van een deel van de watergang die de verbinding vormt tussen de watergang in Boerenburg met de Nieuwe Vaart, op zo’n manier dat de watergang de begrenzing gaat vormen van het toekomstige woongebied met het omliggende bollenteeltgebied
  • het opnemen van een groenzone met een breedte van 10 meter ter afronding van het woongebied naar het agrarisch gebied;
  • het wijzigen van de maximale bouwhoogte van de gestapelde woningen van 16 naar 17,5 meter, inclusief half verdiept parkeren tot ten hoogste 90% van het te bebouwen bouwvlak 
  • het mogelijk maken om tot maximaal 10% van het te bebouwen bouwvlak, maximaal 6 bouwlagen te realiseren tot maximaal 21 meter bouwhoogte, inclusief half verdiept parkeren, met dien verstande dat bij de deze mogelijkheid een afstand van 50 meter in acht moet worden genomen tot de randen van de uit te werken woonbestemming.

Bronsgeest als bouwlocatie

Gemeente bereidt woningbouw voor op Bronsgeest. Meer weten over het project? Ga naar de projectpagina
Lees het raadsvoorstel ‘Ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021’.