Volle inzet op bouw duurzame sociale huurwoningen Noordwijk

Op 12 december hebben gemeente Noordwijk, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ), woningstichting Sint Antonius van Padua en woonstichting Stek de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend. Zij zetten zich er gezamenlijk voor in dat bij nieuwbouw in de gemeente Noordwijk 30% bestaat uit betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast maken ze concrete afspraken over leefbaarheid, wonen en zorg.

Toekomst

De komende jaren trekken de partijen samen op bij:

  • de groei van het aantal sociale huurwoningen;
  • het verduurzamen van bestaande woningen;
  • de opvang van kwetsbaren in wijken en buurten;
  • doorstroming en maatwerk voor diverse doelgroepen.

Samen doelen bereiken

In de zogenaamde jaarschijf voor 2023 staat concreet wat de partijen met elkaar willen doen om de afgesproken doelen te bereiken. Ook staat hierin dat de partijen de voortgang regelmatig monitoren en dat zij verantwoording af zullen leggen over het nakomen van de afspraken.
Wethouder Eberharter van de gemeente Noordwijk is blij met de jaarschijf voor 2023. Hij wijst op de langere termijn. “We hebben dit jaar in constructief overleg met alle partijen een jaarschijf voor 2023 gemaakt. We hebben elkaar hard nodig voor een goede volkshuisvesting in de gemeente Noordwijk. Wij staan voor grote uitdagingen. Het zal het uiterste van ons vergen om de resultaten te boeken die we voor ogen hebben.”

Voldoende betaalbare woningen beschikbaar

Via zogenaamde ‘bouwtafels’ bespreken de gemeente, Padua en Stek welke mogelijke bouwlocaties er zijn binnen de gemeente. De gemeente Noordwijk actualiseert in 2023 de Woonvisie en betrekt hierbij de corporaties en de huurdersorganisaties. Naast nieuwbouw is doorstromen naar een passende sociale huurwoning belangrijk. De doorstroomadviseur is ook in 2023 actief. Zij helpt met verhuizen naar een passende huurwoning.

Hans Al van Stek voegt toe dat deze brede samenwerking zeker nu hard nodig is. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is niet alleen wat wij willen, maar het Rijk en de Provincie ook. Laten we samen de kansen benutten. Stichting SHN sluit zich volledig aan bij deze uitspraak.

Ondersteuning huurders

De alsmaar hogere inflatie is ook voor sociale huurders in Noordwijk heel actueel. De gemeente, Padua en Stek ondersteunen huurders met verschillende regelingen. Denk hierbij aan hulp bij het betalen van schulden en het besparen op energielasten.

Duurzaam wonen

Vanuit de landelijke overheid moeten gemeenten de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen omzetten naar plannen per wijk. Afgesproken is dat Padua, Stek en de gemeente deze wijkuitvoeringsplannen met elkaar afstemmen. De keuzes voor duurzaamheid hebben gevolgen voor de lange termijn.

Woningstichting Padua en de stichting HBNZ zijn blij met de afspraak om ook op het terrein van energietransitie en duurzaamheid regelmatig te overleggen. “Juist op dit onderwerp is een goede samenwerking sterk bepalend voor de voortgang. Door regelmatig te overleggen, kunnen we elkaar scherp houden.”

Wonen doen we samen

De partijen blijven jaarlijks wijkschouwen organiseren met als doel de leefbaarheid in buurten te verbeteren. Dit doet de gemeente ook met het meldingssysteem FIXI en via wijkambassadeurs. De partijen zetten zich daarnaast nog meer in voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Zo komt er extra aandacht voor het sneller opmerken van bijvoorbeeld eenzaamheid of verward gedrag. Ook kijken zij actief naar het toegankelijk maken van de woonomgeving voor ouderen. Vanuit de gemeente is het integrale loket VoorIeder1 een belangrijk instrument als het gaat om het melden, de aanpak van maatschappelijke problemen en de preventie daarvan.

Persbericht Stek Wonen