Nieuw elan voor de Duin- en Bollenstreek

Colleges Duin- en Bollenstreek scharen zich achter 6 stevige prioriteiten om de streek verder te ontwikkelen en te versterken. Wat zijn deze stevige prioriteiten?

Karakteristiek mooi Hollands

Vanaf zomer 2021 zijn Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen met elkaar in gesprek over hoe ze het beste kunnen samenwerken en waar ze hun energie op richten om de streek energiek, aantrekkelijk en vitaal te houden. Ontwikkeling en versterking moeten ervoor zorgen dat de streek zo karakteristiek mooi Hollands en bloeiend blijft als zij nu is. Om dat voor elkaar te krijgen gaan de gemeenten met meer focus aan de slag.

Samenwerken

Er wordt ingezet op 6 topprioriteiten, waarin de samenwerking wordt opgebouwd of hernieuwd. Na de eerste gesprekken, het bepalen van de strategie, ligt nu het accent op de uitvoering. In de ambitieuze uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek staan voor de streek 6 stevige topprioriteiten. 

Nieuw elan 

Op 16 februari 2022 was er een gezamenlijke digitale radenavond om de 5 gemeenteraden te informeren over de voortgang van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek en werden de topprioriteiten toegelicht. De bijeenkomst werd geregistreerd. Hieronder vind je de opname. 

Op een nieuw niveau

De colleges zijn trots op de nieuwe focus. Daarmee is hun samenwerking op een nieuw niveau gekomen: een gedeeld beeld van wat urgent is en waarvan werk gemaakt moet worden. Er is meer onderling begrip en vertrouwen. Door nu deze focus te leggen, kan in de komende periode de volgende stap gezet worden: het komen tot programma’s en projectplannen, met de daarbij horende financiële onderbouwing.

6 topprioriteiten

De punten waarop de duin- en bollengemeenten intensief willen samenwerken:

  • Ontsluiting Noordelijke Bollenstreek - Besluiten en realiseren van kortetermijnmaatregelen ten behoeve van ontsluiting, mobiliteit en dus leefbaarheid in het noorden.
  • Ruimte en mobiliteit in de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk - Onderzoek en voorstudie naar een corridor en bovenregionale hoofdstructuur (A44) als start van de ontwikkelfase voor ontsluiting in het zuiden.
  • Ontwikkelen van een ‘regiobrand’ - Ontwikkeling van het verhaal van de Duin- en Bollenstreek om de samenhang en samenwerking tussen recreatieve ‘hotspots’ van de regio te verbeteren. Doordat we werken om de gezondste en vitaalste regio van Nederland te worden, creëren we een balans tussen toerisme en leefbaarheid.  
  • Actualisatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en gezamenlijke keuzes voor (de ruimtevraag van) de opwek van hernieuwbare energie - Doorontwikkeling van de ISG, waaronder verkenning van de beschikbare/benodigde hernieuwbare energiebronnen. 
  • Realiseren van de woningbouwopgave - Daadwerkelijke realisatie van de regionale woningbouwopgave in de zuidelijke Duin- en Bollenstreek, zodat er een balans ontstaat tussen bebouwing en open landschap in de streek.
  • Faciliteren van verbindingen tussen kennisintensieve sectoren en economische toepassing - Doorontwikkeling van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Kennisintensieve sectoren in de streek worden onderling met elkaar verbonden.  

Bekijk de digitale raadsbijeenkomst

Bekijk de opname gezamenlijke ‘digitale raadsbijeenkomst 16 februari 2022'.