Kadernota 2020

Met een brief heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de Kadernota 2020. Het is tijd voor slimme maatregelen en heldere keuzes. Bijvoorbeeld ten aanzien van de forensenbelasting en de reserves voor het Sociaal Domein.

De eerste van de nieuwe gemeente Noordwijk

“Met deze kadernota willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de begroting 2020 - 2023 en u input geven voor de daarvoor te maken keuzes”. Met deze woorden informeert het college van burgemeester en wethouders de Noordwijkse gemeenteraad. De Kadernota 2020 is de eerste kadernota die volledig onder de vlag van de nieuwe gemeente Noordwijk tot stand is gekomen. 

Collegebrief aan de gemeenteraad

“Als we geen maatregelen nemen lijken we in 2020, 2021 en 2022 af te steven op een tekort van ongeveer € 1.500.000,-. In 2023 loopt dit volgens de huidige inzichten op naar € 2.780.000,-“. De oorzaak is duidelijk, zo staat te lezen in de informerende brief . “Dit komt vooral doordat we flink minder geld van de Rijksoverheid krijgen. De algemene uitkering in het gemeentefonds daalt door toedoen van “trap op, trap af” en we krijgen fors minder vergoeding voor de uitgaven voor bijstand”. 

Voorgestelde maatregelen

Toch lijkt Noordwijk goed in staat om de begroting sluitend te houden. De raad wordt uitgenodigd om slimme maatregelen te nemen op basis van heldere keuzes waarmee de gemeente de inwoners zoveel mogelijk ontziet.

Een van de voorgestelde ombuigingen. De forensenbelasting stijgt om de mensen met een tweede woning in Noordwijk meer mee te laten betalen aan het voorzieningenniveau binnen onze gemeente. Voor 2020 bedraagt de stijging 10%, en voor de volgende jaren geldt een stijging van 5%, 3% en 1,8%.

Nog een. Niet nog meer geld reserveren voor de uitgaven voor het Sociaal Domein. Er zit al voldoende in de spaarpot. De reserve heeft een omvang van € 6.144.000,-. Verdere toename is overbodig. 

De toeristenbelasting wordt in tegenstelling tot afgelopen jaren jaarlijks met het gehanteerde inflatiecijfer verhoogd. De tarieven voor parkeerbelasting worden met het inflatiecijfer verhoogd. Om de Noordwijkse inwoners zo veel mogelijk te ontzien en parkeren in de winkelstraten aantrekkelijk te houden zal de stijging met name worden toegepast op de tarieven voor lang parkeren. 

Wethouder Financiën Roberto ter Hark: “Met slimme maatregelen en heldere keuzes leggen we de rekening niet bij onze inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld. De eerste 2 uren parkeren maken we niet duurder. Tegelijkertijd slagen we erin om geld te behouden voor investeringen in onze kernen.”  

Gemeenteraad aan zet

Op dinsdag 25 juni 2019 bespreekt het college van burgemeester en wethouders dit financiële perspectief met de gemeenteraad, aan de hand van de Kadernota 2020. Op basis daarvan komt het college dit najaar met een uitgewerkte begroting. 

Op naar de begroting 2020

De kadernota is dus een richtinggevend document en legt de basis voor de begroting 2020, die de gemeenteraad in november bespreekt. Tijdens dit debat kunnen moties en amendementen worden ingediend. De besluitvorming over het voorstel vindt op dezelfde avond plaats.