Jaarrekening 2021 in één oogopslag

De gemeente Noordwijk heeft 2021 met een positief resultaat van € 4,2 miljoen afgesloten. De financiële positie is robuust met een solvabiliteit van 57%. Het eigen vermogen is toegenomen met € 7 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken met daarin verwerkt de Jaarrekening 2021.

In één oogopslag

Een gemeente die helpt als het tegenzit. Die er is als de gemeenschap te lijden heeft onder Corona. En een die er ook nog eens in slaagt om daarbij de financiën gezond te houden. Het begrotingsjaar 2021 eindigde met een positief rekeningresultaat van € 4,2 miljoen. Dat blijkt uit de Jaarstukken die het college medio mei 2022 naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de Jaarstukken 2021 zit de Jaarrekening 2021. Het is het sluitstuk van de jaarlijks terugkerende manier van uitgaven bepalen en uitgaven verantwoorden. De gemeente vertelt het hele verhaal van de Jaarrekening 2021 in deze infographic. 
 
Bekijk de ‘Jaarrekening 2021 in één oogopslag’:

Jaarrekening in oogopslag

Klik op afbeelding voor pdf.

Tekst infographic

Jaarrekening 2021 in één oogopslag

Hoeveel betaalde ik in 2021 aan:
Afvalstoffenheffing (eenpersoons) € 233,04
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 362,16
Rioolheffing (eigenarenheffing) € 188,84

Gemeente Noordwijk heeft 2021 kunnen afsluiten met een positief resultaat zo blijkt uit de Jaarrekening. 2021 was opnieuw een bewogen jaar. Het coronavirus raakte veel van onze inwoners en ondernemers hard. Wij hebben geholpen en ondersteund waar we konden. Ondanks alles hebben we met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties ons ingezet voor de samenleving. Samen maken we Noordwijk. Meer informatie: noordwijk.nl/jaarrekening

Inkomsten

Inkomsten Rijk 62,4 MLN
Algemene Uitkering € 62.458.000

Lokale heffingen belastingen 38,4 MLN
Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 38.390.000

Overige inkomsten 46,1 MLN
Huren onroerende goederen € 2.995.000
Doeluitkeringen € 11.259.000
Beschikking over reserves € 14.590.000
Overige € 17.293.000

Totale inkomsten € 146.985.000

Verloop Eigen Vermogen
Eigen vermogen 1-1-2021 € 141.140.033
Dekking investeringen € -1.513.000
Overige onttrekkingen € -13.077.000
Toevoegingen overige reserves € 17.350.000
Resultaat 2021 € 4.248.357
Eigen vermogen 31-12-2021 € 148.148.390

Verdeling uitgaven in %
Wonen en ruimte 6%
Overhead 12%
Bestuur en Dienstverlening 16%
Veiligheid 3%
Verkeer en Parkeren 6%
Economie 3%
Sport, cultuur en recreatie 4%
Sociaal Domein en Volksgezondheid 8%
Sociaal Domein en Volksgezondheid 29%
Duurzaamheid, Leefomgeving 6%

Uitgaven

Bestuur en Dienstverlening 22,4 MLN
Bestuur € 2.222.000
Gemeentelijke organisatie € 16.055.000
Gemeentelijke gebouwen € 4.149.000

Veiligheid 4,9 MLN
Openbare orde en veiligheid € 1.947.000
Veiligheid Regio (VRHM) € 2.920.000

Verkeer en Parkeren 8,6 MLN
Parkeren € 1.091.000
Verkeer en bereikbaarheid € 820.000
Verhardingen € 4.077.000
Overige € 2.594.000

Economie 3,6 MLN
Economische zaken € 1.546.000
Overige € 2.075.000

Onderwijs 5,3 MLN
Onderwijsbeleid € 2.778.000
Onderwijshuisvesting € 2.564.000

Sport, cultuur en recreatie 11 MLN
Sport € 4.213.000
Kunst en cultuur € 2.352.000
Overige € 4.415.000

Sociaal Domein en Volksgezondheid 42 MLN
Jeugd € 11.041.000
Wmo € 12.581.000
Bijstand € 10.242.000
Ondersteuning ondernemers i.v.m. corona € 2.226.000
Werkvoorziening en re-integratie € 3.063.000
Volksgezondheid € 2.676.000
Overige € 146.000

Duurzaamheid en Leefomgeving 18,3 MLN
Milieu € 5.047.000
Afval en riolering € 8.359.000
Groenvoorzieningen € 3.405.000
Overige € 1.464.000

Wonen en Ruimte 9,3 MLN
Grondbedrijf € 5.982.000
Overige € 3.344.000

Overhead 17,3 MLN
Niet aan producten toegerekende kosten € 17.343.000
(o.a. ondersteunend personeel, huisvesting, ICT)

Totale uitgaven € 142.737.000
Positief resultaat € 4.248.000

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 21 juni 2022.
Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

De cijfers

De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 sloot voor dit jaar met een positief saldo van € 0,3 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota met name bracht het oorspronkelijke begrotingssaldo op nihil. Bij de Najaarsnota 2021 ontstond een positief begrotingssaldo van € 3,8 miljoen.

Dit voordeel kwam grotendeels door een toename van de (autonome) inkomsten uit het gemeentefonds van € 1,6 miljoen als gevolg van de stijgende uitgaven van het Rijk. Er waren meer parkeerinkomsten van € 0,7 miljoen omdat tijdens de coronapandemie mensen massaal naar de kust trokken.

Ook was er een meeropbrengst van de OZB van € 0,4 miljoen als gevolg van opgeleverde nieuwbouwwoningen. Het niet volledig aanwenden van investeringsbudgetten betekende een overschot van € 0,5 miljoen, welk bedrag gestort is in de Reserve nieuwe investeringen. Het resterende saldo van de Najaarsnota is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Corona-impact verhelpen

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervan onder meer een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2022.

Demissionair wethouder Roberto ter Hark: “Net als in 2020 stond 2021 stond in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Onze horeca, congressen, culturele organisaties en sportverenigingen hadden het moeilijk. Wij hebben als gemeente de afgelopen twee en een half jaar geholpen en ondersteund waar we konden. Corona is niet voorbij. De eerste waarschuwingen zijn al afgegeven. Daarom ook ons voorstel aan de gemeenteraad om opnieuw geld te reserveren voor corona-gerelateerde maatregelen.”

Lees meer

Lees hier ‘Jaarstukken 2021 met daarin de Jaarrekening 2021’.